Thông Báo Sở Hữu Trí Tuệ

Trừ trường hợp có quy định khác, BSI là chủ sở hữu cũng như người có quyền sở hữu trí tuệ tại trang web của chúng tôi, bao gồm phần mềm, mật khẩu, mã lệnh – được sử dụng hoặc cung cấp để kết nối với hoạt động của trang web - và các tài liệu được công bố trên đó. Những sản phẩm này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn được cho phép in và tải những thông tin từ trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân, với điều kiện:

  •  bạn không được sửa chữa bất cứ tài liệu hay hình ảnh liên quan dưới bất kỳ hình thức nào;
  • bạn không được sử dụng bất kỳ minh họa, hình ảnh, phim ảnh, âm thanh hay những đồ họa riêng biệt từ văn bản đi kèm; và
  • bạn thừa nhận BSI là tác giả và nhà xuất bản của những tài liệu sao chép và ghi chú.

Bạn hoàn toàn đồng ý không tái bản, sao chép, bán, bán lại hay khai thác thông tin từ bất kỳ phần nào của trang web hoặc những trang web hay nội dung được liên kết với BSI, những sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp thông qua những trang web đó cho mục đích thương mại. Việc này bao gồm hoạt động thu thập hay sử dụng bất kỳ danh sách sản phẩm, bản mô tả sản phẩm hay dịch vụ, bảng giá của chúng tôi, hay bất kỳ việc truy cập, tải những thông tin chi tiết của bên thứ ba được xác định từ bất kỳ nội dung nào trong trang web của chúng tôi.

Bạn được cấp phép không độc quyền và có thể hủy bỏ để tạo liên kết ẩn đến trang chủ của mình. Liên kết ẩn đó không được mô phỏng BSI, những sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, của đại lý hay những bên liên quan dưới bất kỳ hình thức hiểu nhầm hay sai trái nào. Bạn không được sử dụng thương hiệu của chúng tôi như một phần liên kết của bạn nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi cho phép.

Bạn biết rằng BSI có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng website của bạn nếu bạn vi phạm hoặc BSI có cơ sở hợp lý nghi ngờ bạn đã vi phạm các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng.

Thương hiệu của chúng tôi

"BSI Learning", ® và "Kitemark®" là những thương hiệu đã được BSI đăng ký tại Vương Quốc Anh và những quốc gia khác. BSI bảo hộ thương hiệu và nhãn hiệu tại tất cả những quốc gia có sử dụng.

Bạn không thể đóng khung hay sử dụng kỹ thuật đóng khung để gắn kèm thêm thương hiệu, nhãn hiệu hay những thông tin độc quyền khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, định dạng hay hình thức của trang) của BSI mà không thể hiện sự đồng ý bằng văn bản của BSI. Bạn không được sử dụng bất kỳ các lệnh gộp hoặc bất kỳ văn bản ẩn khác sử dụng thương hiệu của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Chi tiết thông tin về luật sở hữu trí tuệ Vương Quốc Anh, vui lòng truy cập trang web Văn Phòng Sở Hữu Trí Tuệ Vương Quốc Anh.