ISO 41001
Quản lý cơ sở vật chất

ISO 41001
Quản lý cơ sở vật chất

Để quản lý cơ sở vật chất nhất quán và hiệu quả trên toàn cầu

Quản lý cơ sở vật chất nhất quán và hiệu quả trên toàn cầu

Red Overlay
Quản lý cơ sở ISO 41001
Quản lý cơ sở ISO 41001
Red Overlay

Quản lý cơ sở vật chất là gì và ISO 41001?

Quản lý cơ sở vật chất (Facility Management) là một trong những lĩnh vực chuyên môn và vận hành phát triển nhanh nhất hiện nay, và nó cần có sự thống nhất trên toàn cầu. Đó chính là lý do tiêu chuẩn ISO 41001 ra đời.

ISO 41001 là tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống Quản lý Cơ sở vật chất (FM). Nó cung cấp một khuôn khổ để phát triển, triển khai và duy trì hoạt động quản lý cơ sở hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trên toàn thế giới.

Những lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 41001 bao gồm:

  • Giảm thiểu chi phí
  • Tăng tính cạnh tranh
  • Nâng cao giá trị của tất cả các cơ sở vật chất
  • Cung cấp một chuẩn mực thống nhất trên toàn cầu

Các khóa đào tạo ISO 41001 với BSI