Khóa học Chuyển đổi đánh giá viên QMS sang EMS.

Giảm bớt áp lực Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) với Khóa học Chuyến đổi Đánh giá viên từ Hệ thống Quản lý Chất lượng sang EMS trong công ty – xây dựng trên nền tảng chuyên môn đánh giá viên ISO 9001: 2008 và đưa công ty bạn sang môi trường xuất sắc ISO 14001:2004.

Các trách nhiệm với môi trường tạo ra các lợi thế cạnh tranh – và bạn có thể cần mở rộng vai trò từ một đánh giá viên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để giúp doanh nghiệp bạn đạt các tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Đội ngũ giảng viên chuyên gia chúng tôi cung cấp một cái nhìn thực tiễn về sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn, làm cho sự chuyển đổi trở nên trôi chảy.

Nhận ra các vấn đề về môi trường và xác định cơ hội để cải thiện. Hiểu được các mô hình tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 cũng như các tác động pháp luật và thương mại trong việc không tuân thủ. Và xây dựng trên các kỹ năng hiện có để đánh giá cả về các tiêu chuẩn và các cấp độ chuyên môn tương đương.

Khóa học này giúp sự chuyển đổi trở nên đơn giản.

Tôi sẽ nhận được những lợi ích gì?

  • Đảm bảo hệ thống quản lý môi trường đều hợp pháp
  • Đạt được và duy trì tiêu chuẩn môi trường ISO 14001:2004
  • Đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tín nhiệm khách hàng 
  • Lợi ích từ tăng chuyên môn đánh giá nội bộ.
  • Cắt giảm chi phí và tiết kiệm thời gian đào tạo tại công ty.