Quản lý phát thải Khí nhà kính (ISO 14064)

Các tổ chức đang ngày càng cần thực hiện việc báo cáo phát thải khí nhà kính (GHG) và hành động để giảm lượng khí thải carbon của họ. Khóa học này tập trung vào nhóm tiêu chuẩn ISO 14064 đã được phát triển đặc biệt để giúp các tổ chức quản lý phát thải khí nhà kính hiệu quả:

  • ISO 14064-1:2018: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp tổ chức để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính.
  • ISO 14064-2:2019: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo giảm phát thải khí nhà kính hoặc cải tiến loại bỏ.
  • ISO 14064-3:2019: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn xác minh và xác nhận các tuyên bố về khí nhà kính.

Lợi ích khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Hiểu các nguyên tắc chính phát thải khí nhà kính
  • Xác định ranh giới phát thải KNK cho tổ chức của bạn
  • Định lượng và báo cáo về phát thải khí nhà kính của tổ chức. Nhận biết cách các dự án có thể được sử dụng để giảm hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính
  • Làm quen với các quy trình thẩm tra và thẩm định phát thải KNK
  • Đánh giá cao tầm quan trọng của việc xác minh/thẩm tra các báo cáo về khí nhà kính.

Tôi sẽ đạt được bằng cấp nào?

Bằng cách tham gia và vượt qua kỳ thi trình độ cuối khóa học tùy chọn, bạn sẽ được trao chứng nhận chuyên viên khí nhà kính.

Greenhouse Gas - Practitioner