Khóa đào tạo trực tuyến quản lý dịch vụ ISO/IEC 20000-1:2018

ISO/IEC 20000-1 lý tưởng cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào, mọi quy mô doanh nghiệp, những người muốn đảm bảo chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp. Nó thường được sử dụng cho các dịch vụ CNTT, quản lý cơ sở vật chất và dịch vụ kinh doanh để giúp đảm bảo các dịch vụ hiệu quả và linh hoạt trong môi trường cung cấp dịch vụ luôn thay đổi ngày nay.

Các khóa đào tạo

Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO/IEC 20000-1:2018 >

Cung cấp các diễn giải về yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018 và hướng dẫn các phương pháp, kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi hành động khắc phụ sau quá trình đánh giá nội bộ theo ISO 19011:2018, khi giám sát tính hiệu quả và sự phù hợp của hệ thống quản lý dịch vụ (SMS) dựa trên ISO/IEC 20000-1: 2018.

3 ngày

Nhà thực hành chuyên sâu ISO/IEC 20000-1:2018 >

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, bạn sẽ có kiến thức về các yêu cầu và phương pháp triển khai, cải tiến hệ thống quản lý theo ISO/IEC 20000-1 để thực hiện và các kỹ năng để lãnh đạo, quản lý và ủy thác hiệu quả các hoạt động hướng đến đảm bảo hiệu quả thực hiện ISO 20000-1 trong tổ chức.

5 ngày

Các khóa học chuyển tiếpTài nguyên