Trường hợp nghiên cứu Kitemark cho Xác nhận Giảm Năng lượng

Chương trình Kitemark BSI để Xác nhận Giảm Năng lượng (ERV) là cách cho các tổ chức xác minh và xác nhận đã giảm các khí thải CO2 do việc sử dụng năng lượng. Nó cũng cho phép họ trình bày thông tin rõ ràng và độc lập vể năng lượng sử dụng cho các bên liên quan, nhà đầu tư, nhà chuyên môn, người tiêu dùng và nhà quản lý

Đọc cách khách hàng chúng tôi đạt được lợi ích từ Kitemark cho ERV.