Các công cụ tự đánh giá

Làm thế nào để bạn duy trì các tiêu chuẩn?

Để duy trì ở mức độ tuân thủ đòi hỏi phải luôn thận trọng. Các công cụ tự đánh giá có thể giúp bạn luôn ở đẳng cấp và giữ mọi người trong tổ chức của bạn luôn phấn đấu đạt được sự hoàn hảo.

Cho dù bạn đang làm việc để hướng tới chứng nhận hay không, các công cụ tự đánh giá chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được dù bạn đang đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hay hệ thống quản lý bạn cần chú ý ở điểm nào.


Sử dụng các công cụ tự đánh giá được thiết kế

Quản lý chất lượng
Quản lý Năng lượng
Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp
Bảo vệ Dữ liệu
Kinh doanh Liên tục