Chuyển đổi chứng nhận sang BSI

Làm thế nào để chuyển đổi chứng nhận 

Nếu đã thực sự gặp khó khăn để xác nhận tổ chức của bạn, bạn sẽ muốn có được lợi ích tối đa từ nó - cho nên nghe thật có lý để chuyển đổi chứng nhận sang BSI


Tại sao lại chuyển đổi sang BSI?

Đầu tiên, bạn có thể đính kèm Dấu Chứng nhận BSI, một tài sản vô giá liên kết quốc tế với các hoạt động hoàn hảo và tốt nhất, và bạn sẽ muốn đẩy mạnh chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận hàng đầu thế giới cho các hệ thống quản lý chất lượng.

Nhưng các lợi ích còn hơn thế. Quan trọng là, bạn có thể nhận được nhiều giá trị hơn từ chứng nhận và kích hoạt quá trình phát triển kinh doanh liên tục và tăng trưởng.

Một khi bạn đã chuyển đổi sang BSI, các cuộc tái đánh giá thường xuyên chúng tôi sẽ tập trung không chỉ vào việc duy trì sự tuân thủ mà còn cả việc cải tiến liên tục. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin phản hồi để giúp doanh nghiệp bạn tăng trưởng và phát triển, mang cái nhìn bao quát về hệ thống quản lý hiện có của bạn để chúng ta có thể nhìn thấy nó hoạt động tốt chỗ nào, chỗ nào cần cải thiện và chỗ nào mở ra những cơ hội để cải thiện cách bạn làm việc.

Đồng thời việc tái đánh giá sẽ đáp ứng các yêu cầu về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng toàn bộ mỗi ba năm. Điều đó là việc bạn phải làm bằng bất cứ giá nào, nhưng chúng tôi sẽ chăm sóc nó giúp bạn.


Thật dễ dàng để chuyển sang BSI

Chuyển sang BSI thật là nhanh chóng và dễ dàng

  1. Đơn giản chỉ cần nói với đội ngũ bán hàng và chúng tôi sẽ giải thích quá trình chuyển đổi, giúp bạn hoàn thành mẫu đơn xin chuyển đổi. Sau đó chúng tôi sẽ xem lại giấy chứng nhận hiện tại và sau đó cấp giấy chứng nhận BSI 
  2. Sáu tháng sau chúng tôi sẽ thực hiện cuộc đánh giá giám sát để giải quyết những điều không phù hợp vốn có thể đã được đưa ra từ đợt đánh giá đăng ký trước đây
  3. Điều này sẽ bắt đầu quá trình cải tiến liên tục thông qua chu kỳ 6 tháng của 3 năm tái đánh giá - giúp đỡ và thách thức bạn làm việc hiệu quả hơn nữa.