Dịch vụ đánh giá kết hợp

Bạn có thể kết hợp đánh giá hay không?

Nếu bạn có hai hoặc nhiều hơn hệ thống quản lý cần được đánh giá, chúng tôi sẽ hướng tới kết hợp để chúng được đánh giá cùng ngày, giảm sự gián đoạn cho tổ chức của bạn và các chi phí hành chính.

Điều này không có nghĩa hệ thống này sẽ được tích hợp hoặc kết hợp bằng bất kỳ cách nào – mặc dù điều này có thể thực hiện được nhưng chỉ là một lựa chọn riêng biệt từ BSI. Chúng sẽ được đánh giá đơn giản trong cùng một khoảng thời gian.


Lợi ích là gì?

Dịch vụ đánh giá kết hợp cung cấp cho bạn:

  • Sự vận hành liên tục
  • Giảm thời gian quản lý và chi phí
  • Hạn chế các vấn đề trên trang web
  • Hạn chế gián đoạn thời gian quan trọng của quản lý cấp cao 

 


Còn lại giống nhau những gì?

  • Các hệ thống quản lý bản thân hoàn toàn riêng biệt.
  • Họ giữ lại cẩm nang và sự kiểm soát chính họ
  • Không cần thiết giảm thời hạn đánh giá.