Tại sao các tiêu chuẩn lại cần thiết trong thời đại kỹ thuật số