Báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI 2021 được GRI chứng nhận

Báo cáo bền vững là một tổ chức thực hành báo cáo công khai về các tác động kinh tế, môi trường và / hoặc xã hội của tổ chức, và do đó đóng góp của tổ chức - tích cực hoặc tiêu cực - hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Khóa học này được thiết kế để giúp người tham gia hiểu quy trình Báo cáo Bền vững theo Tiêu chuẩn Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI). Khóa đào tạo cho phép các tổ chức thiết lập các hệ thống và quy trình cần thiết để tiến hành sự tham gia của các bên liên quan, phân tích các đầu vào và từ đó phát triển chiến lược của họ cho Phát triển bền vững.

Ngoài các khía cạnh khác nhau của báo cáo, khóa học cung cấp nhiều cơ hội cho các cuộc thảo luận và tương tác bằng cách sử dụng các nghiên cứu điển hình.

Xem thông tin GRI công nhận năng lực tổ chức đào tạo và chuyên gia BSI TẠI ĐÂY.

Lợi ích khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Giải thích mục đích và cấu trúc của các tiêu chuẩn GRI.
  • Xác định các khái niệm chính và nguyên tắc báo cáo để báo cáo theo Tiêu chuẩn GRI.
  • Mô tả quy trình xác định tác động và xác định chủ đề trọng yếu.
  • Có được kiến thức thực tế về việc áp dụng các Tiêu chuẩn GRI thông qua các nghiên cứu điển hình và bài tập tình huống.

Chứng nhận đào tạo?

Chứng nhận đào tạo được chứng nhận bởi GRI.