Dấu Tín nhiệm

Mark of Trust

Red Overlay
Mark of Trust Banner
Mark of Trust Banner
Red Overlay

Quảng bá sự chứng nhận của bạn với BSI là một công cụ tiếp thị có giá trị. Dấu Tín nhiệm của chúng tôi giúp các tổ chức cho thấy họ đã đáp ứng thành công các yêu cầu của tiêu chuẩn. Nó cũng giúp người tiêu dùng, khách hàng, nhà đầu cơ và thị trường nhận ra và tin tưởng các tổ chức được chứng nhận bởi BSI.

Trang này chứa một số thông tin chính về Dấu Tín nhiệm của BSI.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với văn phòng BSI địa phương của bạn hoặc thông qua brand@bsigroup.com