Phần mềm Entropy® là gì?Phần mềm Entropy® là gì?

Một điều để đạt được tiêu chuẩn, và cũng là điều nằm trong tiêu chuẩn đó.  Tiêu chuẩn có thể bị lạc hậu nhanh chóng mà không cần cải tiến và chú ý.  Entropy có thể đảm bảo bạn đang tuân thủ - nhưng nó có thể làm nhiều hơn thế. Hiểu theo cách đơn giản đó là đem lại cho bạn một hệ thống hướng tới cải tiến hoạt động trong toàn tổ chức.

Được sử dụng ở hơn 14.000 địa điểm trên thế giới, các tổ chức đang sử dụng Entropy để cải tiến hoạt động doanh nghiệp bởi phần mềm đó đem lại sự kiểm soát tốt hơn, khả thi hơn, đảm bảo hơn và có trách nhiệm hơn, đồng thời giảm rủi ro, sự cố và chi phí. Các tổ chức sử dụng Entropy đang tiết kiệm thời gian một cách đáng kể trong việc quản lý tiêu chuẩn và những thử thách cụ thể trong tổ chức.

Entropy là hệ thống phần mềm được thiết kế để giúp bạn quản lý chất lượng, môi trường, các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, cũng như tuân thủ chuỗi cung ứng. Chỉ có Entropy mới đưa ra giải pháp nhu cầu đáp ứng các yêu cầu mọi người từ những doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn, các tổ chức toàn cầu. Entropy cung cấp cho tổ chức của bạn cái nhìn hoàn thiện được chia sẻ ở khoảng thời gian thực tế, vì vậy các tổ chức có thể cộng tác hiệu quả hơn về các vấn đề có nguy cơ rủi ro và tập trung định hướng hoạt động kinh doanh.

Giải pháp Entropy đem lại nhiều đặc điểm hơn, tích hợp dễ dàng hơn và kinh nghiệm tốt nhất cho người sử dụng cuối cùng. Và tốt hơn hết, nhờ mô hình dựa trên nhu cầu nó có thể được triển khai trên toàn cầu, giải thoát bạn khỏi phần mềm thông thường và những chi phí chìm, tỉ lệ thất bại cao, những rủi ro không thể chấp nhận, và ứng dụng kéo dài.

Entropy hạn chế nhu cầu đối với dạng văn bản, bảng tính hoặc dữ liệu đầy mâu thuẫn từ những trang web đang có xung đột. Entropy linh động một cách đáng kinh ngạc – hơn là phải điều chỉnh cách làm việc đối với một phần nhỏ phần mềm, nó điều chỉnh đối với bạn.

Các đặc tính được xây dựng trong Entroy cho phép người dùng thiết lập các mục tiêu và đích đến, phân bổ trách nhiệm, chia sẻ thực hành tốt nhất trong tổ chức, và giải quyết sự cố. Kiểm soát văn bản một cách tự động và truy cập tức thì đối với các bản báo cáo quản lý cho phép người dùng có thể tập trung phân tích và đưa ra quyết định hơn là duy trì hệ thống, trong khi chia sẻ thông tin rộng rãi toàn tập đoàn tăng cường hiệu suất và chất lượng liên lạc nội bộ và liên lạc với bên ngoài. Tất cả những điều này góp phần giảm chi phí và tăng hiệu suất.


5 tiến trình công việc cơ bản

Những tiến trình này có được sử dụng độc lập với những thử thách kinh doanh cụ thể, các vấn đề mục tiêu, hoặc hợp nhất cho giải pháp hệ thống quản lý hoàn thiện.

  • Quản lý đánh giá và tuân thủ
  • Quản lý sự cố
  • Quản lý hoạt động đánh giá
  • Quản lý rủi ro
  • Quản lý kiến thức

 


Cách Entropy® giúp đỡ khách hàng chúng tôi

Các khách hàng chúng tôi, những người sử dụng phần mềm Entropy có thể tiết kiệm trung bình một ngày trong một tuần để duy trì tiêu chuẩn. Họ cũng báo cáo:

  • Giảm 50% thời gian thực hiện hệ thống quản lý
  • 90% trải qua đánh giá tuân thủ khả quan
  • Giảm 30% giá trị rủi ro