Dấu STB

BSI có thể giúp đỡ khách hàng đạt được dấu STB thông qua mối quan hệ cộng tác với BelGISS, Cơ quan soạn thảo Tiêu chuẩn cho các thiết bị điện ở Belarus. Để đạt được chứng nhận dấu STB, đầu tiên sản phẩm phải đăng ký vệ sinh.