Client Directory Search Background Image

Tìm kiếm Chứng nhận và Danh mục Khách hàng

Tìm kiếm Danh mục BSI cho các khách hàng được BSI chứng nhận và số lượng giấy chứng nhận hợp lệ theo tên công ty, số chứng nhận hoặc giấy phép, tiêu chuẩn hoặc chương trình và địa điểm. Mọi thắc mắc liên quan đến giấy chứng nhận được cấp, đình chỉ hoặc thu hồi xin liên hệ tới văn phòng BSI địa phương.

*Xin vui lòng cung cấp các tiêu chí tìm kiếm ít nhất một trong các mục này. Bản tìm kiếm Danh mục khách hàng này sẽ không cung cấp trên 25 kết quả.

Để biết thêm thông tin, xin hãy truy cập vào phần hướng dẫn cách tìm kiếm Danh mục Khách hàng

* Please supply search criteria for at least one of these items.
(number only, do not include prefix or suffix e.g. 999999-000 the number indicated in bold)