Khóa đào tạo giới thiệu về ISO/IEC 20000 Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

Đây là khóa học giới thiệu một ngày về ISO/IEC 20000:2011 Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

Ai nên tham dự?

Khóa học này hướng tới tất cả các mức độ trong tổ chức cần sự hiểu biết về ISO/IEC 20000:2011 phần 1, phần 2 và quá trình chứng nhận.

Tôi sẽ học gì?

  • Cung cấp sự hiểu biết cơ bản về ISO/IEC 20000:2011
  • Khảo sát về quy trình chứng nhận
  • Xem xét lợi ích việc đạt được chứng nhận ISO/IEC 20000:2011

Khóa học bao gồm những gì?

  • Ăn trưa
  • Thức ăn nhẹ
  • Chứng nhận tham gia khóa đào tạo

Lợi ích là những gì?

  • Dịch chuyển theo hướng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dịch vụ IT
  • Tiếp cận gần hơn với cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu khách hàng
  • Sử dụng hệ thống quản lý đối với việc đấu thầu các dịch vụ