Khóa đào tạo Trưởng Đánh giá viên hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (BS ISO/IEC 20000:2011)

Khóa học “Trưởng đánh giá viên hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin” BSI cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức thực hiện đánh giá hệ thống quản lý dịch vụ IT hiệu quả cũng như chỉ huy đánh giá theo các yêu cầu ISO/IEC 20000-1:2011 và ISO 19011:2002, “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý Chất lượng và/ hoặc hệ thống quản lý Môi trường”. Khóa học giải thích các nguyên tắc và thực hành đối với đánh giá độc lập về hệ thống quản lý dịch vụ IT, hướng dẫn học viên về quy trình đánh giá tổng thể từ việc quản lý chương trình đánh giá tới báo cáo kết quả đánh giá. Học viên sẽ có được những kỹ năng đánh giá cần thiết thông qua sự kết hợp giữa những buổi học trên lớp, bài tập đóng vai, hội thảo nhóm và những buổi thảo luận mở trên diễn đàn.

Ai nên tham gia?

 • Tư vấn viên
 • Quản lý IT
 • Nhân sự dịch vụ IT
 • Đánh giá viên hiện thời trong những chương trình khác
 • Đánh giá viên nội bộ và bên ngoài chịu trách nhiệm đánh giá thực hành quản lý dịch vụ IT

Tôi sẽ học những gì?

Khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

 • Giải thích các yêu cầu ISO/IEC 20000-1:2011 mối liên quan đến đánh giá
 • Giải thích mục đích, nội dung và những mối quan hệ tương tác ISO/IEC 20000-1:2011 các yêu cầu kỹ thuật và ISO/IEC 20000-2:2011 Nguyên tắc thực hành.
 • Giải thích mục đích hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSMS)
 • Mô tả các chính sách, khuôn mẫu và các hoạt động liên quan để có thể quản lý hợp lý, thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin
 • Hoạch định, thực hiện, báo cáo, và theo dõi đánh giá ITSMS theo tiêu chuẩn ISO 19011:2002 và ISO/IEC 20000-1:2011

Khóa học bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Thức ăn nhẹ
 • Chứng nhận tham gia khóa học