Hiểu biết liên quan đến các yêu cầu mới ISO 9001:2015

Khóa học này sẽ giúp bạn tìm ra những gì cần biết trong việc chuyển sang tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) mới ISO 9001:2015. Bạn sẽ khám phá thêm những thay đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức, từ đó bạn có thể bắt đầu sự sắp xếp chuyển đổi tại chỗ.

Nắm bắt các khái niệm và yêu cầu mới nhất trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và nó khác như thế nào so với ISO 9001:2008. Khi tham dự khóa học, bạn sẽ được nhận phiên bản cập nhật khi tiêu chuẩn chính thức được công bố để bảo đảm bạn được thông tin đầy đủ.

Khóa học này đặc biệt có giá trị cho các cá nhân trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì hoặc đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) theo ISO 9001.


Ai nên tham gia?

Những người nào có trách nhiệm với ISO 9001, bao gồm:

 • Các giám đốc và tư vấn điều hành.
 • Các tổ chức đang được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Các tổ chức đang phát triển hệ thống để được chứng nhận ISO 9001
 • Thực tập sinh hệ thống quản lý người sẽ chuyển đổi sang ISO 9001:2015
 • Các đánh giá viên nội bộ và bên ngoài hệ thống quản lý, người sẽ đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Bất cứ ai quan tâm đến việc tìm hiểu sự khác biệt giữa ISO 9001:2015 với phiên bản năm 2008
Tôi sẽ học được những gì?

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có thể:

 • Xác định các thay đổi quan trọng giữa  ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015
 • Hiểu những điều cần sửa đổi trong QMS hiện tại S
 • Đánh giá đúng đắn tầm quan trọng bối cảnh tổ chức và thông qua cách tiếp cận dựa trên cơ sở rủi ro.
 • Nắm bắt các ứng dụng tư tưởng, lãnh đạo và quản lý quá trình dựa trên cơ sở rủi ro
 • Giải thích các yêu cầu trong Phụ lục SL (Phụ lục 2) liên quan đến bối cảnh tổ chức, hoạch định và hỗ trợ.
 • Xây dựng sự tin cậy với bên liên quan bằng cách cập nhật các đội và quá trình phù hợp với những yêu cầu mới nhất.
 • Giải thích sự sắp xếp chuyển đổi chứng nhận BSI.

Tôi sẽ được lợi ích gì?

 • Tìm hiểu làm thế nào để chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015
 • Xác định các lĩnh vực cần thay đổi trong QMS hiện tại 
 • Thông báo cho ai đang quan tâm đến các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Bao gồm những gì?

 • Ăn trưa và giải khát
 • Chứng chỉ