Khóa Đào tạo Đánh giá viên Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp (QEHS) Nội bộ.

Đạt được tính minh bạch trong hoạt động sự xuất sắc trong tất cả hệ thống quản lý với Khóa học Đánh giá viên Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & Sự an toàn Nghề nghiệp (QEHS) nội bộ - đem lại cho bạn khả năng để đánh giá kiểm soát cả ba hệ thống quản lý.

Bạn sẽ được học để giám sát tất cả các hệ thống từ Chất lượng (ISO 9001), Môi trường (ISO 14001), cho đến Sức khỏe An toàn Nghề nghiệp (BS OHSAS 18001) cùng một lúc.

Tiết kiệm thời gian tiền bạc từ việc tham dự cả ba khóa học đánh giá viên nội bộ riêng biệt.

Ai nên tham gia?

 • Ai đang quan tâm đến thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý 
 • Đại diện Quản lý cho Hệ thống Quản lý Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & Sự an toàn Nghề nghiệp.

Tôi sẽ học được gì?

 • Đạt được một cái nhìn tổng quan toàn diện tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và BS OHSAS 18001.
 • Tìm hiểu làm cách nào để thiết lập mục tiêu cho kế hoạch thực hiện đánh giá các tiêu chuẩn Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & Sự an toàn Nghề nghiệp.
 • Đạt được khả năng tự tin báo cáo kết quả các hành động khắc phục.
 • Tăng năng lực chuyên môn có được sự công nhận rộng khắp.

Có các lợi ích gì?

 • Đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu ISO 9001, ISO 14001 và BS OHSAS 18001
 • Đảm bảo nhân viên có được trách nhiệm quản lý nhận thức Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe & Sự an toàn Nghề nghiệp
 • Quản lý tất cả các rủi ro duy trì cải tiến các tiêu chuẩn trong chuẩn mực chất lượng toàn cầu
 • Bạn tự tin rằng tổ chức có thể dựa trên các đánh giá viên ISO nội bộ đã được chứng nhận.
 • Trao quyền cho các đồng nghiệp và xây dựng lòng tin khách hàng.

Bao gồm những gì?

 • Các tài liệu khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Giải khát