Đánh giá Quản lý Chất lượng theo ISO 9001 : 2008

Tìm hiểu làm thế nào để đảm bảo Hệ thống Quản lý Chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vẫn còn phù hợp thông qua đánh giá có hiệu quả và thiết yếu với Khóa Đào tạo Đánh giá Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:200

Trong suốt khóa học kéo dài 3 ngày này, bạn sẽ đạt được kỹ năng đánh giá chất lượng thông qua cách học từ đội ngũ giảng viên chúng tôi, sẽ chia sẻ các lý thuyết và kỹ thuật đánh giá hàng đâu thế giới để đạt được và duy trì thực hành tốt nhất.


Ai nên tham gia?

 • Ai là người có trách nhiệm đánh giá
 • Các nhà quản lý có trách nhiệm với các thủ tục, quy trình và hệ thống đánh giá tại chỗ.
Tôi sẽ học được gì?

Tôi sẽ học được gì?

 • Hiểu được cấu trúc loạt tiêu chuẩn ISO 9000 và yêu cầu hệ thống chất lượng
 • Học cách lên kế hoạch và thực hiện cuộc đánh giá riêng
 • Trở nên tự tin trong thiết lập các mục tiêu và đánh giá tác động hành vi nhân viên.
 • Đạt được các kỹ năng và khả năng để dẫn dắt hoạt động khắc phục.

 

Tôi sẽ được những lợi ích gì?

 • Học được cách đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Đạt được kỹ năng đánh giá ISO 9001:2008 được công nhận quốc tế.
 • Hiểu được làm thế nào để nâng cao hiệu quả đánh giá, cắt giảm chi phí kinh doanh và quản lý rủi ro hiệu quả.

Bao gồm những gì?

 • Tài liệu khóa học
 • Ăn trưa
 • Giải khát.