Nguồn lực quản lý năng lượng theo ISO 50001

Xem xét nguồn lực cần cho Hệ thống quản lý và đạo luật bảo toàn năng lượng theo ISO 50001
BS EN 16001 và hướng dẫn chuyển tiếp ISO 50001