ISO 45003:2021 Sức khỏe và an toàn tâm lý tại nơi làm việc

Trong khóa đào tạo một ngày này, bạn sẽ học cách quản lý rủi ro tâm lý xã hội trong toàn tổ chức của mình như một phần của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tổng thể dựa trên ISO 45001, để:

  • Ngăn ngừa tác hại tâm lý xã hội tại nơi làm việc
  • Thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả để loại bỏ hoặc quản lý rủi ro tâm lý xã hội
  • Liên tục cải tiến việc quản lý rủi ro tâm lý xã hội

Bạn sẽ thực hiện theo các khuyến nghị của ISO 45003 Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Sức khỏe tâm lý và an toàn tại nơi làm việc: Quản lý rủi ro tâm lý xã hội - Hướng dẫn, đạt được sự hiểu biết về nền tảng của nó; Điều gì tạo ra rủi ro tâm lý xã hội trong một tổ chức và các bước cần thực hiện để loại bỏ hoặc quản lý rủi ro và thúc đẩy cải tiến liên tục.

Lợi ích khóa học?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Xác định các yêu cầu và lợi ích chính của ISO 45003
  • Quản lý rủi ro và cơ hội liên quan đến quản lý sức khỏe tâm lý
  • Thực hiện các bước để đảm bảo rằng sức khỏe, an toàn và hạnh phúc là trọng tâm của tổ chức của bạn
  • Thu hút và giữ chân người lao động và khách hàng bằng cách đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của họ tốt hơn.

Chứng nhận đào tạo?

Chứng nhận đào tạo hoàn thành khóa học được cấp bởi BSI, được thừa nhận quốc tế rộng rãi.