ISO 14046 Dấu chân nước - Các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn

Việc sử dụng nước và quản lý là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với bât cứ tổ chức nào trong sự phát triển nhu cầu về các nguồn tài nguyên và việc khan hiếm nước. Quản lý nước là việc bắt buộc ở mức độ địa phương, khu vực và toàn cầu- và nó cũng yêu cầu một phương pháp đánh giá thống nhất. ISO 14046 là một tiêu chuẩn mới cho dấu chân nước mà qua đó cung cấp tính nhất quán và đưa ra sự tín nhiệm trong kết quả dấu chân nước.

 


ISO 14046 là gì?

Đây là một tiêu chuẩn quốc tế làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn của việc đánh giá và báo cáo dấu chân nước. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm, quy trình và tổ chức dựa trên đánh giá vòng đời. ISO 14046 sẽ cung cấp những yêu cầu và sự hướng dẫn cho việc tính toán và báo cáo dấu chân nước như một đánh giá riêng rẽ- hoặc là một phần của đánh giá rộng hơn về môi trường.


Dấu chân nước là gì?

Dấu chân nước là một cách đánh giá những ảnh hưởng của môi trường liên quan đến nước. Và ISO 14046 đưa ra cho bạn một lựa chọn để đánh giá dấu chân nước như một nghiên cứu riêng rẽ mà ở đó chỉ xem xét những ảnh hưởng liên quan đến nước. Nó cũng cho phép bạn xem xét như một phần của đánh giá tuổi thọ mà ở đó tất cả những ảnh hưởng của môi trường đều được xem xét.


Lợi ích của ISO 14046 là gì?

  • Đánh giá và chuẩn bị cho những rủi ro trong tương lai đối với việc sử dụng nước.
  • Nhận diện những cách làm giảm sự ảnh hưởng của môi trường đến việc sử dụng nước.
  • Cải thiện năng suất của sản phẩm, quy trình và mức độ của tổ chức
  • Chia sẻ những hiểu biết và thực hành tốt nhất với ngành công nghiệp và chính phủ
  • Đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về việc tăng lên những trách nhiệm đối với môi trường.