Chuyển tiếp - Xác định những thay đổi ISO 14001:2015

Bạn đã quen thuộc với tiêu chuẩn ISO 14001:2004 và muốn tìm hiểu những gi đã thay đổi trong quá trình chuyển đổi sang ISO 14001:2015?

Khóa đào tạo này sẽ giúp bạn tìm hiểu những gì bạn cần biết về việc chuyển đổi tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) ISO 14001:2015 mới. Bạn sẽ khám phá ra những thay đổi mới nhất và chúng sẽ tác động như thế nào đến tổ chức của bạn từ đó bạn có thể bắt đầu áp dụng các sắp xếp chuyển đổi.

Khóa đào tạo này đặc biệt có giá trị cho các cá nhân trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch, thực hiện, duy trì và đánh giá Hệ thống quản lý Môi trường (EMS) ISO 14001.
Những ai nên tham gia?

Bất kỳ ai có trách nhiệm với ISO 14001, bao gồm:

 •  Các nhà quản lý và chuyên gia tư vấn môi trường
 • Các tổ chức đang được chứng nhận ISO 14001:2004
 • Các tổ chức hiện đang phát triển hệ thống để đạt chứng nhận ISO 14001
 • Những người thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý sang ISO 14001:2015
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài, người sẽ đánh giá theo ISO 14001:2015
 • Bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu ISO 14001:2015 khác như thế nào với phiên bản 2004

Tôi sẽ học được những gì?

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Xác định các thay đổi quan trọng giữa ISO 14001: 2004 và ISO 14001:2015
 • Tìm hiểu những gì cần phải sửa đổi trong EMS hiện tại của bạn
 • Đánh giá cao tầm quan trọng của bối cảnh tổ chức và áp dụng một cách tiếp cận dựa trên rủi ro.
 • Nắm bắt ứng dụng của suy nghĩ dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quá trình
 • Giải thích các yêu cầu mới trong Phụ lục SL (Phụ lục 2) liên quan đên nội dung, hoạch định và hỗ trợ tổ chức.
 • Xây dựng sự tin cậy với các bên liên quan bằng việc cập nhật các nhóm và quy trình phù hợp với yêu cầu mới nhất
 • Tìm hiểu về các thỏa thuận chuyển đổi cho chứng nhận BSI

 

Tôi được những lợi ích gì?

 • Tìm hiểu làm thế nào để chuyển đổi ISO 14001:2004 sang 14001:2015
 • Xác định lĩnh vực cần thay đổi trong EMS hiện tại của bạn
 • Thông báo cho những người khác về các yêu cầu của ISO 14001:2015

Bao gồm những gì?

 • Tài liệu học tập
 • Ăn trưa và giải khát
 • Chứng chỉ