Thực hiện thay đổi theo ISO 14001:2015

Hiểu rõ yêu cầu của ISO 14001:2015 là  điều kiện tiên quyết cho khóa học này.

Khóa học này giúp xác định những thay đổi cốt lõi và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 và giúp thực hiện những thay đổi trong doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể áp dụng kiến thức về yêu cầu sửa đổi ISO 14001: 2015 để phát triển kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ việc thực hiện qúa trình

 


Đối tượng tham gia?

Cá nhân cụ thể  chịu  trách nhiệm về ISO 14001: 

 • Quản lý và tư vấn môi trường
 • Các tổ chức đang tiến hành hoặc đã được chứng nhận ISO 14001: 2004
 • Học viên hệ thống quản lý sẽ được chuyển đổi sang ISO 14001: 2015
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
 • Bất cứ ai quan tâm phương pháp thực hiện thay đổi theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

 

Tôi sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, học viên sẽ có thể:

 • Xác định phương pháp tốt nhất để thực hiện yêu cầu về ISO 14001: 2015 sửa đổi
 • Lập kế hoạch hành động cá nhân để chuẩn bị thực hiện các thay đổi cần thiết.
 • Ứng dụng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 để hỗ trợ  thực hiện kiểm soát quá trình mạnh mẽ.
 • Xác định yêu cầu mới về thông tin dạng văn bản.
 • Tìm hiểu phương pháp sử dụng công cụ phân tích khoảng trống và các mẫu để kiểm tra hệ thống quản lý kinh doanh hiện tại.

 

Lợi ích của khóa học?

 • Học được các bước chuyển đổi hệ thống.
 • Đạt được kiến thức để phát triển kế hoạch hành động
 • Nắm rõ phương pháp thực hiện kiểm soát mạnh mẽ

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết khóa đào tạo
 • Ăn trưa và đồ uống
 • Chứng nhận