Chuyển đổi đánh giá theo ISO 14001:2015

Nắm rõ yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 là điều kiện tiên quyết cho khóa học này.

Khóa học giúp doanh nghiệp dẫn đầu trong chiến lược EMS. Doanh nghiệp sẽ chuyển đổi các kỹ năng đánh giá hiện có sang ISO 14001: 2015.

Xây dựng trên kiến thức có được thông qua khóa học về yêu cầu mới, doanh nghiệp phát triển kỹ năng đánh giá đối với bối cảnh thay đổi của Hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo ISO 14001: 2015 . Đạt được những kiến thức thực tế cần thiết để xây dựng kỹ năng đánh giá.

 


Đối tượng tham gia?

 • Đánh giá viên trưởng  ISO 14001: 2004 sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
 • Đánh giá viên IEMA được chứng nhận ISO 14001: 2004 có kế hoạch đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
 • Đánh giá viên nội bộ ISO 14001: 2004 hiện hành mong muốn chuyển đổi sang ISO 14001: 2015.

 

Tôi học được gì?

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Chuẩn bị, thực hiện và phát triển kỹ năng cần thiết cho đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
 • Xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan bằng cách lãnh đạo và quản lý đội ngũ và quy trình phù hợp với yêu cầu mới nhất
 • Nắm bắt các ứng dụng dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
 • Nắm được cách sắp xếp chuyển đổi đối với chứng nhận BSI.

Lợi ích của khóa học?

 • Chuẩn bị cho đánh giá theo ISO 14001:2015
 • Thực hiện đánh giá theo ISO 14001:2015
 • Phát triển kỹ năng đánh giá  ISO 14001: 2015 và hướng dẫn chuyên môn đánh giá viên

Khóa học bao gồm những gì?

 • Ăn trưa và đồ uống
 • Bảng ghi chép chi tiết khóa học
 • Chứng nhận tham gia