Hội thảo thúc đẩy hành động theo ISO 14001: 2015

Hiểu rõ yêu cầu của ISO 14001:2015 là một điều kiện tiên quyết cho khóa học này.

Hội thảo thúc đẩy hành động nửa ngày  hỗ trợ học viên xây dựng hành động có nền nếp tại hội thảo BSI ISO 14001 : 2015 khác. Với sự hướng dẫn của chúng tôi, học viên có thể lập báo cáo quản lý, bao gồm các hành động và  nguồn lực để hỗ trợ thực hiện thay đổi trong môi trường làm việc.

Sau khi hoàn thành buổi hội thảo, học viên có thể xây dựng hành động có tổ chức từ các phiên làm việc và chuẩn bị cấu trúc báo cáo quản lý sử dụng mẫu có sẵn.

 


Đối tượng tham gia?

  • Các cá nhân hiện đang làm việc với hoặc được chứng nhận  tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 muốn cải tiến hệ thống và thực hiện thay đổi theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tôi có thể học được gì?

Sau khi hoàn thành buổi hội thảo này, học viên sẽ có khả năng:

  • Xác định hành động để thực hiện các yêu cầu mới theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
  • Đánh giá  mốc thời gian và nguồn lực cần thiết để thực hiện những thay đổi.
  • Xây dựng kế hoạch  hành động tập trung để hỗ trợ thực hiện tại nơi làm việc

 

 

Lợi ích của khóa học?

  • Xác định hành động trong hệ thống quản lý được yêu cầu
  • Thành lập báo cáo quản lý
  • Khả năng thực hiện thay đổi theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 trong môi trường làm việc 

 

Khóa học bao gồm những gì?

  • Đồ uống
  • Bảng ghi chép chi tiết khóa học
  • Chứng nhận