Hướng dẫn quản lý môi trường theo ISO 14001

Cam kết kiểm soát tác động môi trường theo hướng dẫn quản lý môi trường  ISO 14001. Được thiết kế phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể, hướng dẫn này được đưa ra tại chỗ và đảm bảo đạt được tiêu chuẩn môi trường cao nhất.

Tìm hiểu phương pháp đạt được lợi thế cạnh tranh và sự công nhận quốc tế với chứng nhận ISO 14001. Thiết lập vai trò quản lý môi trường và trách nhiệm trong việc đạt được và duy trì sự chứng nhận này

Chúng tôi đem đến sự hài lòng và hiệu quả lâu dài một cách rõ ràng thông qua tiêu chuẩn  ISO 14001 - cùng với lợi ích kinh doanh từ việc giảm chi phí và tuân thủ pháp luật. Và doanh nghiệp sẽ tự tin đưa ra quyết định chiến lược hướng đến chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001.

 


Đối tượng tham gia

 • Người quản lý muốn hiểu rõ về hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001
 • Những người cần ra quyết định chiến lược liên quan đến chứng nhận ISO 14001
 • Cố vấn quản lý chất lượng

 

"Chúng tôi tin tưởng BSI nắm rõ nhất yêu cầu pháp lý và tác động kinh tế của hệ thống quản lý môi trường bền vững so với các doanh nghiệp khác"

Nội dung khóa học

 • Nắm được lợi ích của hệ thống quản lý môi trường hiệu quả theo ISO 1400:2004
 • Có cái nhìn tổng quan về các vấn đề môi trường thiết yếu và tác động của chúng
 • Xem xét chắc chắn hiện trạng hệ thống môi trường tại doanh nghiệp
 • Nắm rõ vai trò và trách nhiệm khi đạt được ISO 14001
 • Chủ động nâng cao nhận thức về môi trường 

 

Lợi ích của khóa học?

 • Có sự tin cậy về hệ thống quản lý môi trường
 • Quản lý hiệu quả và giảm chi phí với qui trình được sắp xếp hợp lý
 • Giám sát và liên tục cải tiến hệ thống môi trường
 • Đạt được công nhận từ các bên liên quan thông qua cam kết môi trường
 • Thúc đẩy nhân viên trong việc đào tạo tại công ty

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Khóa học này chỉ được đưa ra khi  đào tạo tại công ty