Khóa đào tạo về Thiết bị Y tế

Tìm hiểu cách thiết kế và phát triển các thiết bị y tế theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như ISO 13485, làm thế nào để đáp ứng cũng như tuân theo những yêu cầu quy định của chỉ thị về thiết bị y tế, và đạt được kiến thức về quy tìrnh dấu CE. Chúng tôi đưa ra một loạt các khóa học chuyên môn.

Các chuyên gia của chúng tôi là những nhà lãnh đạo trong ngành đã đào tạo hơn 70% trong số 100 công ty thiết bị y tế hàng đầu thế giới, vì vậy bạn biết rằng bạn đang học từ những người tốt nhất.


Đào tạo trong công ty


Khóa đào tạo tại trung tâm

Tất cả những khóa đào tạo tại trung tâm của BSI sử dụng phương pháp học gia tăng bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tác để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ vấn đề chủ đề.

Khóa đào tạo thực hiện ISO 13485 về Thiết bị Y tế >

  • Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho bạn kiến thức và các bước trong quy trình để bạn thực hiện hệ thống quản lý chất lượng một cách hiệu quả theo như những yêu cầu của chứng nhận ISO 13485
  •  Không để tiêu chuẩn làm trượt mất việc dẫn đầu trong việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng hàng không vũ trụ.

Khóa đào tạo trên lớp

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 13485 về Thiết bị Y tế  >

  • Khóa đào tạo này dành cho những chuyên gia chất lượng thiết bị y tế, những người đang đánh giá sự hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong tổ chức của họ
  • Khóa học chuyên sâu này bao gồm những nguyên tắc và thực hành về việc đánh giá quá trình của hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả  theo tiêu chuẩn ISO 13485 và ISO 19011
  • Giảng viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua các quá trình đánh giá nội bộ từ việc hoạch định, báo cáo về những hành động khắc phục.

Khóa đào tạo trên lớp

Khóa đào tạo đánh giá trưởng tiêu chuẩn ISO 13485 về Thiết bị Y tế - IRCA công nhận  >

  •  Khóa học này bao gồm những nguyên tắc và thực hành về việc quản lý chất lượng hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 13485 và tiêu chuẩn ISO 19011. Hướng dẫn về chất lượng và/ hoặc Đánh giá hệ thống quản lý Môi trường.
  • Giảng viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua toàn bộ quá trình đánh giá từ việc quản lý chương trình đánh giá đế báo cáo về kết quả đánh giá.
  • Các thành viên tham gia sẽ có được những kỹ năng đánh giá cần thiết thông qua một sự kết hợp hài hòa giữa buổi học chính thức, thực hành đóng vai trò thảo luận nhóm và thảo luận mở trên diễn đàn.

Khóa đào tạo trên lớp

Khóa đào tạo về dấu CE >

Học cách đưa ra những quyết định liên quan đến việc đáp ứng những yêu cầu của Chỉ thị về thiết bị Y tế của EU.

 Biết cách làm thế nào để nhận biết những bước yêu cầu để giảm rủi ro và sự không chắc chắn trong quá trình quản lý và do đó đưa sản phẩm vào thị trường EU nhanh hơn.

Khóa đào tạo trên lớp