Cập nhật chi tiết hướng dẫn khách hàng của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi các chi tiết của bạn, hãy gửi email cho chúng tôi để cung cấp chi tiết và số điện thoại liên lạc. Mất 5 ngày làm việc để thay đổi. 

Châu Mỹ
Liên hệ: customer.care@bsiamericas.com

Châu Á
Liên hệ: infoasia@bsi-global.com

Châu Âu, Trung Đông & Africa
Liên hệ: client.support@bsi-global.com