Danh sách Email liên lạc

Trợ giúp kỹ thuật

Những vấn liên quan đến tải xuống từ cửa hàng BSI

Những vấn đề sử dụng trực tuyến tiêu chuẩn Anh (BSOL)

Những vấn đề về đăng nhập chỉ dành cho khách hàng sử dụng tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.

Những vấn đề về đăng nhập BS trực tuyến

Những vấn đề về dịch vụ bản tin email

Những vấn đề về đăng nhập vào khu vực thành viên

Truy vấn kỹ thuật chung

Truy vấn tài khoản

Liên hệ dịch vụ khách hàng BSI

Những câu hỏi về tài khoản thành viên BSI

Những vấn liên quan đến tải xuống từ cửa hàng BSI

Những vấn đề sử dụng trực tuyến tiêu chuẩn Anh (BSOL)

Yêu cầu thay đổi chi tiết trong hướng dẫn khách hàng cho Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.

Những câu hỏi về tài khoản PLUS

Sự phát triển các tiêu chuẩn

Những câu hỏi về phát triển các tiêu chuẩn

Phản hồi

Phản hồi kỹ thuật

Phản hồi của người dùng nói chung

Những câu hỏi pháp luật

Đọc các báo cáo về tài sản trí tuệ, khả năng tiếp cận, sự riêng tưcác điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Liên kết với BSI

Các câu hỏi về liên kết đến trang web của BSI - info.vietnam@bsigroup.com