Những ví dụ thực tiễn về BS 10500 Phòng chống tham nhũng

BS 10500 là một hệ thống quản lý chống hội lộ nhằm cung cấp phương pháp để đáp ứng những yêu cầu của luật pháp ví dụ như Luật Chống tham nhũng của Anh. Những lợi ích khác bao gồm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phát triển của bên liên quan đối với việc đánh giá phòng chống tham nhũng hiệu quả cũng như việc theo dõi và đánh giá rủi ro thông qua chuỗi cung cấp.

Đọc xem những khách hàng của chúng tôi đã nhận được lợi ích như thế nào từ việc thực hiện tiêu chuẩn về trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp.