Trở thành thành viên hội đồng

Hiện nay, có 1.350 hội đồng BSI với khoảng 10.000 thành viên. Tất cả những thành viên hội đồng đều dành thời gian và chuyên môn của họ vào những hoạt động tình nguyện thường xuyên với sự hỗ trợ nhân viên hoặc hiệp hội thương mại. Sự cam kết yêu cầu rất khác nhau giữa các hội đồng và trong hội đồng, phụ thuộc vào chương trình làm việc hiện thời và mức độ tham gia. Hầu hết các hội đồng chỉ họp một vài lần trong năm nhưng một số thành viên vẫn trình bày quan điểm quốc gia tại cuộc họp Châu Âu và quốc tế.

BSI cung cấp khóa đào tạo những vấn đề về tiêu chuẩn hóa, các quá trình và cơ quan đối với tất cả các thành viên hội đồng và chủ tịch hội đồng. BSI có những đội nhân viên hỗ trợ công việc tất cả các hội đồng và chuẩn bị những cơ sở vật chất của cuộc họp tại công ty mẹ BSI tại Chiswick, Luân Đôn. BSI cũng cung cấp những hệ thống trực tuyến chuyên sâu để hỗ trợ hội đồng làm việc.

Yêu cầu trong những quy chế BSI đó là tất cả các hội đồng quốc gia là đại diện cho lợi ích người tiêu dùng, nhà sản xuất, cơ quan chính phủ và những tổ chức khác liên quan đến công việc của họ

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia công việc hội đồng quốc gia hoặc quốc tế, xin vui lòng liên lạc với Dịch vụ khách hàng chúng tôi có thể liên lạc với những người liên quan và thảo luận làm thế nào để đạt được điều đó.

Tìm hiểu về những tiêu chuẩn được tạo ra như thế nào