Chính sách đối ngoại và mối giao thiệp

Nhóm Chính sách đối ngoại được đặt dưới sự quản lý trực tiếp bởi Giám đốc Tiêu chuẩn. Chính sách đối ngoại này bao gồm 3 lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm:

  • Là kết nối chính giữa BSI và các tổ chức đối tác quốc tế. Nhóm chính sách bên ngoài kết hợp những mối quan hệ chính thức với các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia cũng như tham gia vào cơ cấu quản lý ISO, IEC, CEN và CENELEC.
  • Kết hợp những mối quan hệ BSI với cơ quan và tổ chức Chính phủ Trung ương và địa phương
  • Quản lý những hoạt động BSI như cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia.

David Bell

David Bell

Director of Standards Policy

The Standards Policy team is headed by David Bell. As well as leading the team in BSI David is a member of the Policy and Finance committees of CEN and CENELEC, chairs the CEN/CENELEC working group on outreach to small and medium enterprises, and is a former chairman of the CEN Certification Board.  David was a member of the CEN Administrative Board for 10 years and is a former member of the Advisory Board of the European association of national accreditation bodies (EA).