Chính sách đối ngoại và mối giao thiệp

Nhóm Chính sách đối ngoại được đặt dưới sự quản lý trực tiếp bởi Giám đốc Tiêu chuẩn. Chính sách đối ngoại này bao gồm 3 lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm:

  • Là kết nối chính giữa BSI và các tổ chức đối tác quốc tế. Nhóm chính sách bên ngoài kết hợp những mối quan hệ chính thức với các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia cũng như tham gia vào cơ cấu quản lý ISO, IEC, CEN và CENELEC.
  • Kết hợp những mối quan hệ BSI với cơ quan và tổ chức Chính phủ Trung ương và địa phương
  • Quản lý những hoạt động BSI như cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia.

David Bell

David Bell

Director of Standards Policy

The Standards Policy team is headed by David Bell.  As well as leading the team of 24, David is currently the UK member of the Council of ISO and is a member of the Administrative Board of CENELEC.  David also sits on the policy and finance committees of CEN and CENELEC, chairs CEN/CENELEC working groups on regional and international engagement, and is a former chair of the CEN Certification Board.