Chính sách đối ngoại và mối giao thiệp

Nhóm Chính sách đối ngoại được đặt dưới sự quản lý trực tiếp bởi Giám đốc Tiêu chuẩn. Chính sách đối ngoại này bao gồm 3 lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm:

  • Là kết nối chính giữa BSI và các tổ chức đối tác quốc tế. Nhóm chính sách bên ngoài kết hợp những mối quan hệ chính thức với các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia cũng như tham gia vào cơ cấu quản lý ISO, IEC, CEN và CENELEC.
  • Kết hợp những mối quan hệ BSI với cơ quan và tổ chức Chính phủ Trung ương và địa phương
  • Quản lý những hoạt động BSI như cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia.

David Bell

Director of Standards Policy

David Bell

The Standards Policy team is headed by David Bell. As well as leading the team in BSI David is a member of the Policy and Finance committees of CEN and CENELEC, chairs the CEN/CENELEC working group on outreach to small and medium enterprises, and is a former chairman of the CEN Certification Board.  David was a member of the CEN Administrative Board for 10 years and is a former member of the Advisory Board of the European association of national accreditation bodies (EA). 

Email: david.bell@bsigroup.com

Telephone: +44 20 8996 6347


Amanda Richardson, Trưởng nhóm chính sách Đối Nội

Amanda chịu trách nhiệm về việc quản lý và thực hiện chính sách quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ giữa chính sách BSI về ISO và các vấn đề IEC cũng như tất cả vấn đề ban hành Hội đồng ISO. 

Amanda là thành viên BSI Hội đồng quản lý Kỹ thuật ISO (TMB). Đó là vai trò có tầm ảnh hưởng lớn cốt lõi trong cấu trúc quản lý ISO.

Địa chỉ thư điện tử: amanda.richardson@bsigroup.com 

Số điện thoại: +44 20 8996 7452 

 


Ping Yu, Giám đốc Phúc lợi quốc tế

Ping chịu trách nhiệm trong việc liên kết giữa BSI và các tổ chức tiêu chuẩn khác bao gồm những dự án cá nhân, tham quan và trao đổi.

Địa chỉ thư điện tử: ping.yu@bsigroup.com 

Số điện thoại: +44 20 8996 7976


Martin Danvers, Trưởng nhóm Chính sách Kỹ thuật

Martin kết hợp chính sách về những vấn đề tiêu chuẩn hóa từ châu Âu và nằm trong hội đồng kỹ thuật cả CEN và CENELEC.

Ông ấy đồng thời cũng chịu trách nhiệm về những vấn đề NSB nước Anh và làm việc với vai trò thư ký SPSC, Hội đồng Điện tử và kỹ thuật Anh, bên cạnh đó ông ấy kết hợp những chính sách điện tử và kỹ thuật này vào BSI.

Địa chỉ thư điện tử: martin.danvers@bsigroup.com
Số điện thoại: +44 20 8996 7753

 


Daniel Mansfield, Trưởng nhóm Chính sách cam kết

Daniel tập trung đặc biệt vào mối quan hệ với chính phủ, xem xét làm thế nào để các tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu nhà soạn thảo chính sách. Cùng với Richard Collin, Giám đốc Chính sách Châu Âu và Quốc gia, Daniel tập trung vào những chính sách khởi xướng từ chính phủ và việc phản hồi đối với những cố vấn chính phủ liên quan đến các tiêu chuẩn. Daniel cũng tập trung mạnh mẽ vào việc làm thế nào để tiêu chuẩn có thể thúc đẩy sự tiến bộ, làm việc cùng với “tiến bộ và cơ sở hạ tầng” Vương quốc Anh cũng như với CEN và CENELEC về chủ đề này.

Địa chỉ thư điện tử: daniel.mansfield@bsigroup.com
Số điện thoại: +44 20 8996 7750

 


Keith Moyes,Trưởng nhóm Liên lạc Thương mại

Keith kết hợp tầm nhìn BSI về những vấn đề chính sách thương mại CEN, CENELEC, ISO và IEC. Những vấn đề này bao gồm các điều khoản về việc khai thác tài sản trí tuệ chung, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và mối quan hệ giữa những tổ chức Châu Âu cùng các tổ chức Quốc tế, các cơ quan tiêu chuẩn (ví dụ như các tổ chức Tiêu chuẩn Hoa Kỳ)

Keith đại diện cho BSI trong tất cả những nhóm chính sách thương mại trong nhóm tiêu chuẩn Châu Âu và quốc tế, liên lạc với những cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia về những vấn đề thương mại và kinh doanh cũng như việc theo dõi việc tuân thủ BSI đối với những chính sách thương mại Châu Âu và Quốc tế đã được thỏa thuận.

Địa chỉ thư điện tử:  keith.moyes@bsigroup.com
Số điện thoại: +44 20 8996 7082