Hướng dẫn đặt lịch đào tạo

Bước 1: Chọn khóa học

Học viên truy cập thông tin các khóa học tại https://www.bsigroup.com/vi-VN/Our-services/Training-courses/

Chọn khóa học muốn tham gia, học viên có thể lựa chọn theo Khu vực, Thời lượng khóa học, Ngôn ngữ, Ngày mở lớp, Học phí.

Sau khi học viên chọn được khóa học phù hợp, chọn “Đặt chỗ”

Bước 2: Nhập thông tin liên hệ của học viên

Học viên điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. BSI sẽ sử dụng thông tin do học viên cung cấp để liên hệ và gởi các thông tin liên quan đến khóa học. Trong trường hợp học viên đăng ký cho một người khác, học viên cần đảm bảo rằng mình đã được sự đồng ý của người đó trước khi cung cấp thông tin cho BSI.

Chính sách và quy trình xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi đã được phát triển phù hợp với các yêu cầu của Chỉ Thị về Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu Âu năm 1995 (Chỉ Thị 95/46/EC) và Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung GDPR (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018) và pháp luật quốc gia hiện hành. Vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.bsigroup.com/vi-VN/About-BSI/Legal-information/Privacy-notice/

 

 Bước 3: Nhập thông tin chi tiết của học viên

Học viên cần nhập thông tin chi tiết bao gồm Họ và Tên, địa chỉ email và Chức vụ. Thông tin này sẽ được sử dụng để in trên Giấy chứng nhận.

Nếu học viên đăng ký học thay cho người khác, vui lòng đảm bảo rằng các thông tin bạn cung cấp cho BSI có sự đồng ý của người đó.

 

Bước 4: Kiểm tra thông tin và xác nhận đặt chỗ

Học viên có thể kiểm tra lại toàn bộ thông tin bao gồm:

  • Tên khóa học
  • Thời lượng và Ngày mở lớp
  • Địa điểm thực hiện
  • Học phí
  • Phương thức thanh toán

Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, học viên chọn “Tiếp tục” để đặt chỗ

 

Bước 5: Xác nhận thông tin đặt chỗ

Học viên nhận được thông báo đặt chỗ thành công từ hệ thống. Học viên có thể xem lại thông tin đặt chỗ của mình. Hệ thống sẽ tiến hành gởi thư điện tử chứa Giấy xác nhận đặt chỗ đến email mà học viên đã cung cấp trong quá trình đặt chỗ nêu trên.