Chính sách và quy trình bồi hoàn học phí

Tổ chức đăng ký cho nhân viên tham dự khóa học hoặc học viên đăng ký học cá nhân (sau đây gọi tắt là “Học viên”) cần thanh toán toàn bộ học phí trong vòng 14 ngày trước khi khóa học diễn ra. Trong trường hợp học viên đóng học phí trễ hơn thời gian nêu trên, BSI Việt Nam sẽ giải quyết theo hướng tốt nhất để học viên có thể tham dự khóa học tùy vào tình hình sĩ số của từng khóa học. BSI Việt Nam bảo lưu quyền từ chối sắp xếp nếu lớp học đã đủ sĩ số học viên. Các ngày nêu ở trên là ngày BSI nhận được học phí, không phải là ngày học viên thực hiện lệnh chuyển khoản.

Trong trường hợp học viên đã đóng học phí nhưng không thể tham dự khóa học:

  • Học phí sẽ được hoàn lại hoặc bảo lưu cho khóa học sau: nếu học viên thông báo cho BSI trước 7 ngày khóa học diễn ra
  • Học phí sẽ không được hoàn lại hoặc bảo lưu nếu học viên thông báo cho BSI trễ hơn thời hạn 7 ngày trước khóa học.

Trường hợp bất khả kháng, BSI không thể mở lớp theo lịch học, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến học viên trong vòng 7 ngày trước khi khóa học diễn ra đồng thời đề xuất lịch đào tạo thay thế, học viên có thể lựa một trong những phương án sau:

  • Tham gia khóa đào tạo với lịch đào tạo mới do BSI cung cấp
  • BSI sẽ hoàn lại toàn bộ tiền học phí nếu lịch đào tạo thay thế không phù hợp với nhu cầu của học viên
  • Học viên có thể bảo lưu học phí đã đóng và đăng ký lại khóa đào tạo sau

Thời hạn bảo lưu học phí tối đa là 90 ngày trong tất cả các trường hợp, sau thời gian này, BSI sẽ hoàn lại học phí cho học viên.