Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách và quy trình xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi đã được phát triển phù hợp với các yêu cầu của Chỉ Thị về Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu Âu năm 1995 (Chỉ Thị 95/46/EC) và Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung GDPR (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018) và pháp luật quốc gia hiện hành. Vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.bsigroup.com/vi-VN/About-BSI/Legal-information/Privacy-notice/