Ủy Ban Hội đồng Quản trị

Ban Đánh giá

Ban có trách nhiệm quản lý tài chính Tập đoàn, đề xuất việc bổ nhiệm các đánh giá viên, xem xét các vấn đề đưa ra bởi các đánh giá viên và giám sát các hệ thống kiểm soát nội bộ được điều hành bởi BSI

Ban bao gồm Anthony Lea (Chủ tịch), Ngài David John và Keith Clarke (giám đốc không điều hành), Pat Chapman Pincher và Lucinda Riches (cố vấn); với sự tham dự tất nhiên các Giám đốc Điều hành và Gíam đốc Tài chính.


Ban Thù Lao

Ban có trách nhiệm xem xét các điều khoản và điều kiện làm việc Giám đốc Điều hành bao gồm cả việc cung cấp các ưu đãi và lợi ích kết quả hoạt động có liên quan. Ban gồm Keith Clarke (Chủ tịch), Ngài David John, Anthony Lea và John Regazzi (Giám đốc không điều hành), Pat Chapman Pincher (cố vấn); với sự tham dự Giám đốc Điều hành. 


Ban Đề Cử

Ban có trách nhiệm lựa chọn và đề nghị việc bổ nhiệm tất cả các giám đốc cho Hội đồng Quản trị

Ban bao gồm Ngài David John (Chủ tịch), Ngài David Brown, Keith Clarke, Thomas Gorrie, Anthony Lea, John Regazzi (Giám đốc không điều hành) và Giám đốc Điều hành.


Ban Trách Nhiệm Cộng Đồng

Ban có trách nhiệm tăng cường sự chú ý Tập đoàn BSI với trách nhiệm cộng đồng và dẫn dắt chương trình thực hiện theo nguyên tắc tiêu chuẩn ISO 26000

Ban bao gồm Thomas Gorrie (Chủ tịch), Ngài David John, Ngài David Brown, John Regazzi (Các Gíam đốc không điều hành) và Giám đốc Điều hành.


Ban Chính sách Tiêu chuẩn và Chiến lược

Mục tiêu chính Ban là mang tất cả quan điểm những người để tâm đến hoạt động tiêu chuẩn chính thức Tiêu Chuẩn Anh phát triển chính sách chiến lược BSI trong nước, Châu Âu và các lĩnh vực tiêu chuẩn trên thế giới.

Các thành viên Ủy Ban bao gồm Mike Nichols (Chủ tịch), Ngài David Brown (giám đốc không điều hành), Giám đốc Điều hành và Gíam đốc Tiêu chuẩn.