Hội đồng Quản trị

Ủy ban Đánh giá

Ủy ban chịu trách nhiệm cho việc quản trị tài chính của Tập đoàn, đề nghị bổ nhiệm Đánh giá viên, xem xét kết quả tài chính hàng năm, cân nhắc các vấn đề nêu lên bởi đánh giá viên và kiểm soát hệ thống nội bộ của BSI Group.

Ủy ban bao gồm Douglas Hurt (Chủ tịch), John Hirst (Chủ tịch của BSI) và Ian Lobley, Lucinda Riches và Alison Wood (Giám đốc Không điều hành); cùng với sự tham gia của Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính của BSI khi cần thiết.


Ủy ban Tiền công

Ủy ban chịu trách nhiệm xem xét các điều khoản và điều kiện trong việc tuyển dụng Giám đốc điều hành bao gồm các điều khoản về thưởng và phúc lợi liên quan đến kết quả thực hiện. Ủy ban bao gồm Alison Wood (Chủ tịch), Douglas Hurt, Stephen Page và Lucinda Riches (Giám đốc Không điều hành); cùng với sự tham gia của Giám đốc Điều hành khi cần thiết.


Ủy ban Đề cử

Ủy ban chịu trách nhiệm lựa chọn và đề cử bổ nhiệm giám đốc cho Hội đồng quản trị.

Ủy ban bao gồm John Hirst (Chủ tịch), Douglas Hurt, Ian Lobley, Stephen Page, Lucinda Riches, Alison Wood (Giám đốc Không điều hành) và Giám đốc Điều hành.


Ủy ban Phát triển Bền vững

Ủy ban chịu trách nhiệm nâng cao tính Bền vững của BSI Group.

Ủy ban gồm Stephen Page (Chủ tịch), John Hirst (Chủ tịch của BSI) và Giám đốc Điều hành.


Ủy ban Chiến lược và Chính sách Tiêu chuẩn

Mục tiêu chính của ủy ban là trở thành đầu mối về quan điểm của tất cả các bên liên quan trong công việc của BSI với vai trò là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia Anh Quốc, và để thông báo và hỗ trợ phát triển định hướng chiến lược và chính sách của BSI dành cho các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Châu Âu và tiêu chuẩn quốc tế.