Lưu Trữ Đánh Giá Hàng Năm

 • Báo Cáo Thường Niên và Báo Cáo Tài Chính 2012 (PDF 2MB)
 • Báo Cáo Thường Niên và Báo Cáo Tài Chính 2011 (PDF 3MB)
 • Báo Cáo Thường Niên và Báo Cáo Tài Chính 2010 (PDF 5.9MB)
 • Báo Cáo Thường Niên và Báo Cáo Tài Chính 2009 (PDF 3.2MB)
 • Báo Cáo Thường Niên và Báo Cáo Tài Chính 2008 (PDF 1.1MB)
 • Đánh Giá Thường Niên 2007 (PDF 676 KB)
 • Đánh Giá Thường Niên 2006 (PDF 1MB)  
 • Đánh Giá Thường Niên 2005 (PDF 515 KB)Đánh Giá Thường Niên 2004 (PDF 669 KB)
 • Đánh Giá Thường Niên 2003 (PDF 936 KB)
 • Đánh Giá Thường Niên 2002 (PDF 702 KB)
 • Đánh Giá Thường Niên 2001 (PDF 734 KB)
 • Đánh Giá Thường Niên 2000 (PDF 2 MB)