HACCP & GMP

HACCP & GMP

การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร

การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร

Red Overlay
Red Overlay


ประโยชน์ของ BSI HACCP & GMP

หากคุณอยู่ในธุรกิจการผลิตและจัดหาอาหาร และคุณมีพื้นฐานของระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารแล้ว การรับรองมาตรฐาน BSI HACCP & GMP เป็นขั้นตอนต่อไปสู่การรับรองความปลอดภัยของอาหารอย่างเป็นทางการ และเป็นก้าวย่างสู่มาตรฐาน GFSI อีกทั้งมาตรฐานนี้จะช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร และมีประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้:

  • เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  • มีวิธีการอย่างเป็นระบบเพื่อระบุและจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และซัพพลายเออร์ มั่นใจในการควบคุมการผลิตของคุณ
  • จัดทำระบบ HACCP ให้สอดคล้องกับ ISO 22000 เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • ตรวจสอบและปรับปรุงระบบของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ