FSSC 22000

FSSC 22000

ระบบการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร

ระบบการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร

Red Overlay
FSSC 22000
FSSC 22000
Red Overlay

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน FSSC 22000 Version 6


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร FSSC 22000 Scheme และข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลง โปรดดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ FSSC Version 6.0


Webinars เกี่ยวกับ FSSC 22000