Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001 (Akredytacja CQI/IRCA 1946)

CQI IRCA Approved Training ParnterCelem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania auditów strony pierwszej, drugiej i trzeciej w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pod kątem zgodności z ISO 45001, zgodnie z ISO 19011:2018 i ISO/IEC 17021, w stosownych przypadkach. Dzięki naszemu szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat podstawowych zasad i praktyk dotyczących auditów, zgodnie z normami i regulacjami przyjętymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym - związanymi z wymogami BHP.

Uczestnicząc w tym szkoleniu, kursanci zdobędą również niezbędne umiejętności w zakresie auditu dzięki uczeniu się opartemu na aktywności, a także zdobędą praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu auditu dzięki zadaniom, grupowym warsztatom i dyskusjom na otwartym forum. Doświadczeni wykładowcy BSI przeprowadzą uczestników przez cały proces auditu, począwszy od inicjowania auditu do przeprowadzenia działań następczych.

Pomyślne ukończenie szkolenia certyfikowanego przez CQI i IRCA poprzez zaliczenie odpowiedniego egzaminu i oceny umiejętności będzie świadczyło o zdobytej wiedzy oraz podstawowych umiejętnościach w zakresie prowadzenia i kierowania auditem systemu zarządzania.

ULOTKA SZKOLENIA

Szkolenia online ISO 45001

Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do kandydatów na Auditorów Wiodących BHP, a także do osób wdrażających i nadzorujących BHP, chcących rozszerzyć i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności auditorskie.

Oczekuje się, że uczestnicy będą dysponować następującą wiedzą:

Systemy zarządzania

 • Cykl „planuj, wykonaj, sprawdź, działaj” (PDCA)
 • Kluczowe elementy systemu zarządzania i wzajemne powiązania między odpowiedzialnością kadry zarządzającej wyższego szczebla, polityką, celami, planowaniem, wdrażaniem, działaniami, przeglądem i ciągłym doskonaleniem

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 • Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka oraz kontrolę ryzyka, a także zgodność z wymogami prawnymi i innymi wymogami
 • Związek między zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy a zapewnieniem bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, zapobieganiem urazów związanych z pracą i stanem zdrowia oraz proaktywną poprawą wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
 • Typowe przykłady stosownych krajowych i lokalnych przepisów i wymogów dotyczących BHP
Od uczestników zapisujących się na szkolenie dla Auditorów Wiodących ISO 45001:2018 z akredytacją CQI/IRCA oczekujemy znajomości wymagań normy ISO 45001:2018. Jeśli uczestnik nie posiada takiej wiedzy rekomendujemy szkolenie z Wymagań normy ISO 45001:2018

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli mi poznać i zrozumieć:
  • wymagania nowej normy ISO 45001 i porównanie z OHSAS 18001
  • zakres odpowiedzialności, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza
   i umiejętności auditora wiodącego
  • krajowe i międzynarodowe wymagania prawne i inne,
  • zarządzanie ryzykiem
  • ocenę ryzyka – zasady i podejście
  • prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie wyników, przedstawienie niezgodności
  • działania poauditowe

Każdy uczestnik musi wykazać dopuszczalne poziomy skuteczności w realizacji wszystkich celów w zakresie uczenia się, które są oceniane podczas działań w ramach szkolenia. Wyniki są rejestrowane codziennie przez wykładowcę za pomocą Rejestru Osobistej Ciągłej Oceny (PCAR). Aby pomyślnie ukończyć szkolenie, każdy uczestnik musi zaliczyć/uczestniczyć we wszystkich etapach szkolenia oraz przejść ciągłą ocenę i zaliczyć pisemny egzamin.

Jak skorzystam?

 • przygotowanie do fachowego prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat,
 • wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek

Szkolenie online

3390 zł + VAT • 40 godzin szkolenia online (5 dni)

Zarejestruj się na szkolenie online >

Informacje dotyczące szkolenia z akredytacją CQI/IRCA

Szkolenie prowadzone przez pierwszy i drugi dzień (pon-wt.) elektronicznie poprzez interaktywną platformę CLL. Środa jest dniem wolnym od zajęć, będziecie mieli Państwo czas na samodzielne powtórzenie materiału i ewentualnie przygotowanie dodatkowych pytań do trenera. Kolejne dni szkolenia online to czwartek i piątek. Zajęcia będę prowadzone w godzinach 09:00- ok.17:00 z godziną przerwą na lunch 13:00-14:00 oraz z krótszymi przerwami w każdej godzinie trwania szkolenia.

 

Egzamin (CQI/IRCA) odbędzie się w siedzibie BSI w terminie późniejszym, maksymalnie do 180 dni od daty rozpoczęcia szkolenia. Ostateczny termin egzaminu ustalimy z Państwem, uwzględniając jednocześnie bieżący stan zagrożenia epidemicznego w kraju. Po egzaminie zostanie Państwu wystawiony certyfikat CQI/IRCA.