ISO 50001 Zarządzanie Energią - Nowelizacja ustawy

23 lutego

Dzisiaj RCL opublikowało projekt Ustawy o efektywności energetycznej. Projekt został skierowany do Rady Ministrów i niebawem zostanie skierowany do Sejmu.

W nowych przepisach doprecyzowano zasady stosowania przez jednostki sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej. Konsekwencją tego jest dodanie do wykazu środków poprawy efektywności energetycznej nowego środka, jakim jest „wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego”. 

W związku ze  zmianami jakie zaszły w polskim prawodawstwie w obszarze efektywności energetycznej oferujemy naszym klientom pomoc w adaptacji do nowych warunków.

Zarządzanie Energią - wyzwania

 • Potrzeba ochrony klimatu
 • Wynik protokołu z Kyoto
 • Dyrektywa ETS
 • Pakiet Klimatyczno-Energetyczny (20 x 20 x 20)

- redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o 20% w stosunku do 1990 r.,
- zwiększenie do 2020 r. udziału odnawialnych źródeł energii (OZE)
- w zużyciu energii do 20%,
- poprawa do 2020 r. efektywności energetycznej o 20%
- zwiększenie do 2020 r. udziału biopaliw w zużyciu paliw w transporcie do 10%

Pobierz projekt nowelizacji ustawy


W projekcie przewiduje się (Art. 6) min. zadania dla jednostek sektora publicznego takie jak:
 1. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej , środkami poprawy efektywności energetycznej". 
 2. Środkami poprawy efektywności energetycznej są:
 1. ) Realizacja finansowanie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej;
 2. ) Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 
 3. ) Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 
 4. ) Realizacja przedsięwzięcia termomodemizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712); 
 5. ) Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzaniu i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22 12. 2009, str. 1) potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060). 


Audit energetyczny – zarządzanie energią?

Ze względu na powyższe, przedsiębiorcy którzy w wyniku identyfikacji ewentualnych wymagań prawnych próbują się do nich przygotować powinni poddać analizie następujące zagadnienie: czy wdrożenie Systemu Zarządzania Energią byłoby dla Nich najbardziej optymalnym rozwiązaniem?

Za wdrożeniem SZE poza oczywistym uniknięciem kwestii interpretacyjnej dotyczącej „kształtu elementów Systemu Zarządzania Środowiskowego w części ukierunkowanego na zarządzanie energią” przemawiają następujące argumenty:

 •     Znaczny koszt przeprowadzenia auditu energetycznego przedsiębiorstwa,który będzie się powielał co 4 lata

 •     Audit energetyczny przedsiębiorstwa wykonywany raz na 4 lata może nie uwzględniać wszystkich wymagań i zmian realizowanych w przeciągu 4 lat w przedsiębiorstwie (czyli audit ten może szybko tracić na swojej aktualności),

 •     System Zarządzania Energią będzie kształtowany przez samego przedsiębiorcę w systemie ciągłego doskonalenia ze wszystkimi jego zaletami a o kosztach i terminach realizacji działań pro oszczędnościowych będzie decydował sam przedsiębiorca,

 •     System Zarządzania Energią jest systemem zorientowanym na efekt więc przy pełnym monitoringu zużycia mediów energetycznych lokalizuje obszary oraz możliwości oszczędności energii co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści finansowe.

 

Dowiedz się więcej