• Wprowadzenie
  ISO-50001-zarządzanie-energią

  10.06 2016 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016r.

  Zachęcamy do pobrania ustawy: Dziennik ustaw

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016

  Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. Traci moc ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

  Art. 1. Ustawa określa:

  1) zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
  2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
  3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
  4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


  Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
  Jednostki sektora publicznego muszą realizować swoje zadania, stosując co  najmniej jednej ze środków poprawy efektywności energetycznej.

  Takimi środkami są:

  1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

  2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

  3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

  4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

  5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

  Jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o tym jakie środki PEE stosuje.

  Zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;

  Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym oraz sprzedające energię elektryczną, ciepło i gaz ziemny odbiorcom końcowym są zobowiązane realizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego. Podmioty te muszą wykazać oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5% oszczędności rocznej.

  Rozdział ten mówi też o opłatach zastępczych. Opłaty zastępcze będą zwiększały się i w 2016r. 1 000 zł za tonę oleju ekwiwalentnego natomiast w 2017r. 1 500zł. Od roku 2018 wysokość jednostkowej opłaty zastępczej zwiększa się o 5% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

  W tym rozdziale przedstawione są również rodzaje przedsięwzięć służące poprawie efektywności energetycznej.  Przedstawiony jest również system uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów.

  Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

  Art. 36.1. Przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa jest zobowiązany aby przeprowadzać co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

  ________________________

  Z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy:

  Posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania ( w ustawie nie ma określonego jasno jaki to nr normy ale opisowi odpowiada tyko PN-EN ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego i audyt EMAS

  ________________________

  Wg ustawy: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

   1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc; 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352 i 615. Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 831

  2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

  3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić

  Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.09.2017r.

  Jeżeli przedsiębiorstwo przeprowadziło audyt energetyczny przed dniem wejścia w życie ustawy, nie wcześniej jednak niż przed 5 grudnia 2012r. spełniający wymagania niniejszej ustawy (art. 37 ust. 1 i 2) uznaje się, że przedsiębiorca spełnił wymaganie przeprowadzenia audytu energetycznego, o którym mowa w art. 36 ust.1. O przeprowadzeniu takiego audytu przedsiębiorca zawiadamia w ciągu 30 dni Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Korzyści

  System zarządzania energią. Dlaczego warto?

  „Wdrożenie normy w krótkiej perspektywie oznacza dla firm przede wszystkim realne oszczędności. Szacuje się, że poprawa wyniku energetycznego w zakresie redukcji zużycia energii w ciągu dwóch pierwszych lat od podjęcia decyzji o wdrożeniu może zaowocować oszczędnościami rzędu od 5 do 15 procent.”

  prof. Jacek Eliasz, Kierownik Sekcji Analiz Systemowych i Zarządzania Energią na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

  • System Zarządzania Energią wg ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne,
  • Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych lub efektywności energetycznej.

  Korzyści

  W swojej organizacji zaobserwujesz następujące korzyści:

  • zmniejszenie kosztów energii
  • bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych źródeł energii
  • lepsze wyniki biznesowe
  • większa produktywność i konkurencyjność
  • zmniejszenie emisji CO2
  • duży atut marketingowy
  • spełnienie wymagań klienta
  • umożliwia utworzenie systemów i procesów w celu ulepszenia wyniku energetycznego oraz wykorzystania i zużycia energii
  • wprowadza proces ciągłego doskonalenia
  • tworzy plany monitorowania energii, jak również działania związane z analizą energii
  • formalizuje politykę energetyczną i cele energetyczne
  • zwiększa dążenie do innowacji
  • pomaga w pozyskaniu świadectw efektywności energetycznej
 • Planowanie

  Norma ISO 50001. Planowanie Energetyczne (4.4)

  • 4.4.1 Postanowienia ogólne
  • 4.4.2 Wymagania prawne i inne wymagania
  • 4.4.3 Przegląd energetyczny
  • 4.4.4 Energia bazowa
  • 4.4.5 Wskaźniki wyniku energetycznego
  • 4.4.6 Cele energetyczne, zadania energetyczne i plany działań w zakresie zarządzania energią

  Proces Planowania Energetycznego

   

  Formy realizacji zadań w omawianych powyżej zagadnieniach mogą mieć następujące warianty. W temacie Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001):

  Realizacja pojedynczych zleceń mających związek z wdrażaniem systemu, np.:

  • Audyt analizy luk
  • Przeprowadzenie przeglądu energetycznego
  • Przeprowadzenie identyfikacji wymagań prawnych i innych wymagań
  • Przeprowadzenie oceny zgodności
  • Przeprowadzanie szkoleń (kadra zarządcza, auditorzy wewnętrzni*, uczestnicy systemu)
  • itp.

  *możliwość wystawienia certyfikatów przez jednostkę certyfikującą

  Podejście systemowe mające związek z wdrażaniem systemu:

  • Kompleksowe wdrożenie systemu tj. obejmujące realizację wszystkich elementów wymagań normy, w tym np.: przeprowadzenie przeglądu energetycznego, opracowanie dokumentacji systemowej, zaplanowanie systemu monitorowania i nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, określenie energii bazowej i wskaźników wyniku energetycznego, przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie raportu i skompletowania danych do przeglądu zarządzania, pakiet szkoleń, asysta podczas certyfikacji, przeprowadzanie szkoleń (kadra zarządcza, auditorzy wewnętrzni, uczestnicy systemu)