Zarządzanie Energią ISO 50001

Zarządzanie Energią ISO 50001

Nowelizacja ustawy

Nowelizacja ustawy

Red Overlay
Red Overlay
ISO-50001-zarządzanie-energią

10.06 2016 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016r.

Zachęcamy do pobrania ustawy: Dziennik ustaw

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. Traci moc ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
Jednostki sektora publicznego muszą realizować swoje zadania, stosując co  najmniej jednej ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Takimi środkami są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o tym jakie środki PEE stosuje.

Zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;

Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu energią elektryczną, ciepłem lub gazem ziemnym oraz sprzedające energię elektryczną, ciepło i gaz ziemny odbiorcom końcowym są zobowiązane realizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego. Podmioty te muszą wykazać oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5% oszczędności rocznej.

Rozdział ten mówi też o opłatach zastępczych. Opłaty zastępcze będą zwiększały się i w 2016r. 1 000 zł za tonę oleju ekwiwalentnego natomiast w 2017r. 1 500zł. Od roku 2018 wysokość jednostkowej opłaty zastępczej zwiększa się o 5% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

W tym rozdziale przedstawione są również rodzaje przedsięwzięć służące poprawie efektywności energetycznej.  Przedstawiony jest również system uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów.

Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Art. 36.1. Przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa jest zobowiązany aby przeprowadzać co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

________________________

Z obowiązku tego zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy:

Posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania ( w ustawie nie ma określonego jasno jaki to nr normy ale opisowi odpowiada tyko PN-EN ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego i audyt EMAS

________________________

Wg ustawy: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc; 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 352 i 615. Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 831

2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić

Pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien zostać przeprowadzony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.09.2017r.

Jeżeli przedsiębiorstwo przeprowadziło audyt energetyczny przed dniem wejścia w życie ustawy, nie wcześniej jednak niż przed 5 grudnia 2012r. spełniający wymagania niniejszej ustawy (art. 37 ust. 1 i 2) uznaje się, że przedsiębiorca spełnił wymaganie przeprowadzenia audytu energetycznego, o którym mowa w art. 36 ust.1. O przeprowadzeniu takiego audytu przedsiębiorca zawiadamia w ciągu 30 dni Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

System zarządzania energią. Dlaczego warto?

„Wdrożenie normy w krótkiej perspektywie oznacza dla firm przede wszystkim realne oszczędności. Szacuje się, że poprawa wyniku energetycznego w zakresie redukcji zużycia energii w ciągu dwóch pierwszych lat od podjęcia decyzji o wdrożeniu może zaowocować oszczędnościami rzędu od 5 do 15 procent.”

prof. Jacek Eliasz, Kierownik Sekcji Analiz Systemowych i Zarządzania Energią na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

 • System Zarządzania Energią wg ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne,
 • Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych lub efektywności energetycznej.

Korzyści

W swojej organizacji zaobserwujesz następujące korzyści:

 • zmniejszenie kosztów energii
 • bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych źródeł energii
 • lepsze wyniki biznesowe
 • większa produktywność i konkurencyjność
 • zmniejszenie emisji CO2
 • duży atut marketingowy
 • spełnienie wymagań klienta
 • umożliwia utworzenie systemów i procesów w celu ulepszenia wyniku energetycznego oraz wykorzystania i zużycia energii
 • wprowadza proces ciągłego doskonalenia
 • tworzy plany monitorowania energii, jak również działania związane z analizą energii
 • formalizuje politykę energetyczną i cele energetyczne
 • zwiększa dążenie do innowacji
 • pomaga w pozyskaniu świadectw efektywności energetycznej

Norma ISO 50001. Planowanie Energetyczne (4.4)

 • 4.4.1 Postanowienia ogólne
 • 4.4.2 Wymagania prawne i inne wymagania
 • 4.4.3 Przegląd energetyczny
 • 4.4.4 Energia bazowa
 • 4.4.5 Wskaźniki wyniku energetycznego
 • 4.4.6 Cele energetyczne, zadania energetyczne i plany działań w zakresie zarządzania energią

Proces Planowania Energetycznego

 

Formy realizacji zadań w omawianych powyżej zagadnieniach mogą mieć następujące warianty. W temacie Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001):

Realizacja pojedynczych zleceń mających związek z wdrażaniem systemu, np.:

 • Audyt analizy luk
 • Przeprowadzenie przeglądu energetycznego
 • Przeprowadzenie identyfikacji wymagań prawnych i innych wymagań
 • Przeprowadzenie oceny zgodności
 • Przeprowadzanie szkoleń (kadra zarządcza, auditorzy wewnętrzni*, uczestnicy systemu)
 • itp.

*możliwość wystawienia certyfikatów przez jednostkę certyfikującą

Podejście systemowe mające związek z wdrażaniem systemu:

 • Kompleksowe wdrożenie systemu tj. obejmujące realizację wszystkich elementów wymagań normy, w tym np.: przeprowadzenie przeglądu energetycznego, opracowanie dokumentacji systemowej, zaplanowanie systemu monitorowania i nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, określenie energii bazowej i wskaźników wyniku energetycznego, przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie raportu i skompletowania danych do przeglądu zarządzania, pakiet szkoleń, asysta podczas certyfikacji, przeprowadzanie szkoleń (kadra zarządcza, auditorzy wewnętrzni, uczestnicy systemu)

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz

Poznaj wybrane usługi BSI