สิ่งใดที่ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่น

สิ่งใดที่ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่น

Red Overlay
สิ่งใดที่ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่น
สิ่งใดที่ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่น
Red Overlay

รายงานดัชนีความยืดหยุ่นขององค์กรปี 2021

องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกก้าวเข้าสู่ปี 2021 ด้วยความเชื่อมั่นของผู้นำในการรับรู้ถึงความยืดหยุ่นขององค์กรของตน ซึ่งลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 ความสามารถของพวกเขาในการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดในอนาคตถูกทำให้ชะงักโดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่สำคัญ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวถูกมองว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

ปี 2020 กลายเป็นปีที่ไม่เหมือนปีอื่น ๆ ที่ผ่านมา หลายองค์กรไม่ได้วางแผนรับมือกับความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของ COVID-19 ปัจจัยสำคัญของสถานการณ์ที่ผันผวน ซับซ้อน และคลุมเครือ การส่งมอบ และความยืดหยุ่นขององค์กรได้รับการทดสอบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ในดัชนีความยืดหยุ่นขององค์กรประจำปีครั้งที่ 4 นี้ ทาง BSI ได้สอบถามผู้นำธุรกิจทั่วโลกกว่า 500 คนว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรที่สามารถดำรงอยู่ต่อมาได้ มีเสถียรภาพ ปรับปรุงใหม่ และประสบความสำเร็จท่ามกลางการหยุดชะงักของโลกที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

หลังจากเผชิญกับความท้าทายและสามารถดำรงต่อมาได้ ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ เข้าสู่ปี 2021 ด้วยความเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นของแต่ละบุคคลและส่วนรวม

สรุปของดัชนีความยืดหยุ่นขององค์กรปี 2021

 • เกิดแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้น

  สิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของ COVID-19 นั้นส่งผลให้ผู้นำพัฒนาการตระหนักรู้แบบองค์รวมมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการดำเนินการทุกด้านที่มีต่อการรับรู้ถึงความยืดหยุ่นขององค์กร

 • ให้ความสำคัญกับบุคลากรและกระบวนการมากขึ้น

  มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองว่าธุรกิจส่วนใดมีผลกระทบมากที่สุดต่อความยืดหยุ่นขององค์กร ในขณะที่ผู้นำแบบ Agile ยังคงเป็นปัจจัยที่ชัดเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของบุคลากรและกระบวนการที่ทำให้เห็นถึงการรับรู้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมากที่สุด

 • การฟื้นตัวอย่างมั่นคงต้องใช้แนวทางที่ยืดหยุ่น

  องค์กรที่สามารถดำรงอยู่ต่อมาได้นั้นมีความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวต่อการปรับปรุงใหม่และประสบความสำเร็จในที่สุด ผู้นำจำเป็นต้องสื่อสารวิสัยทัศน์ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับคำตอบทั้งหมดในทันทีในการจัดจำนวนพนักงานและทรัพยากรให้สอดคล้องกัน

 • เหตุผลในการมองโลกในแง่ดี

  มีแง่มุมมากมายที่อยู่เหนือการควบคุมของพวกเขา เช่น นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีที่ผู้นำจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอดต่อไป ปัจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้นว่า "ชีวิตวิถีใหม่" ของพวกเขาจะมีลักษณะอย่างไร การมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังจะช่วยให้ผู้นำสามารถวางแผนกลยุทธ์ด้วยความมั่นใจมากขึ้น
 • การให้ความสำคัญกับบุคลากรและโลกที่มีผลกระทบเชิงบวก

  การจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนได้รับการบ่งชี้ว่ามีผลดีต่อการการสร้างความยืดหยุ่นขององค์กรขึ้นมาใหม่