องค์ประกอบและขอบเขตที่สำคัญของความยืดหยุ่นขององค์กร