Certification to ISO/IEC 27001 Information Security Management

ความปลอดภัยของข้อมูลคืออะไร เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคุณนั้นได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน ISO / IEC 27001 และแสดงให้เห็นว่าคุณมีข้อมูลที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายใต้การควบคุม สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกจะช่วยให้คุณชนะความไว้วางใจของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจใหม่