Jak sprawnie przeprowadzić wdrożenie Systemu Zarządzania Ryzykiem w organizacji?

Współczesne organizacje coraz częściej stają w obliczu niepewności w zakresie realizacji swoich celów. Z tego względu potrzebują skutecznego zarządzania ryzykiem, aby chronić siebie przed zmiennością i nieprzewidywalnością warunków prowadzenia biznesu.  Organizacje mające dobrą strategię zarządzania ryzykiem, są w stanie lepiej planować strategicznie i rozszerzać swoją działalność.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo w jaki sposób wdrożyć i rozwijać proces zarządzania ryzykiem w swoje organizacji w oparciu
 o wytyczne jednego z najlepszych standardów odnoszących się do zagadnień związanych
 z zarządzaniem ryzykiem. Norma ISO 31000:2018 zapewnia systematyczne ramy i proces maksymalizacji obszarów, w których można kontrolować wyniki, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu, gdy wyniku przewidzieć się nie da.

Dzięki szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem opartego o wytyczne normy ISO 31000.

Szkolenie jest adresowane do:

  • Osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie lub nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem ISO 31000
  • Osób odpowiedzialnych za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie innych systemów zarządzania (zwłaszcza jakością, środowiskowego, BHP)

  • Audytorów wewnętrznych i wiodących, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w  zakresie audytowania obszaru ryzyk i szans w systemach zarządzania.

  • Wszystkich, którzy odpowiadają za zarządzanie korporacyjne i biorą czynny udział w działaniach operacyjnych firmy (kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla, właściciele procesów, eksperci, specjaliści z zakresu zarządzania i planowania w organizacji)


PL-Warsztaty-ISO-Akademii-BSI
 

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000:2018 
Szkolenie z warsztatem z efektywnego angażowania
i budowania zespołów wdrożeniowych

17-19 czerwca 2019, Warszawa 

 

DZIEŃ 1

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00

Powitanie i wprowadzenie do kursu
Założenia, cele i struktura kursu
Kluczowe wyzwania i wskazówki do zarządzania ryzykiem
Kto jest właścicielem procesu zarządzania ryzykiem?
Kluczowe terminy i definicje
Norma ISO 31000: 2018 jako zbiór zasad i wskazówek do zarządzania ryzykiem
Zasady zarządzania ryzykiem
Ramy zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem
Zakres procesu
Podejście komunikacyjne i konsultacyjne w procesie zarządzania ryzykiem
Przegląd dnia 1

OBIAD 13.00-14.00

 

DZIEŃ 2

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00

Przypomnienie najważniejszych tez z dnia 1
Kryteria oceny ryzyka
Identyfikacja ryzyka
Analiza i ewaluacja ryzyka
Plany postępowania z ryzykiem
Monitorowanie i przegląd
Zapisy i raportowanie w procesie zarządzania ryzykiem
Proces wdrożenia: Prezentacja dla kierownictwa wyższego szczebla
Podsumowanie szkolenia – refleksje i opinie

OBIAD 13.00-14.00

 

DZIEŃ 3

godz. 9.00-17.00

Trener Marek Adamski

Powitanie, przedstawienie celów szkolenia oraz struktury kursu


I. Organizacja jako zjawisko społeczne i biznesowe
a) DNA Organizacji/ kultura organizacji
b) Rozwój i doskonalenie organizacji
c) Wiedza i kompetencje w organizacji


II. Człowiek jako członek organizacji
• Jak jest  - jak być powinno?
• Świadomość roli własnej w ujęciu organizacyjnym i funkcjonalnym
• Współpraca - co to właściwie jest i od czego zależy?
• Zespół czy grupa?
• Przywódca  - Kierownik - Promotor (projekty wdrożeniowe vs audit)
• Rola Audytora jako promotora standardów i zmian (zadnia i kompetencje)


III. Komunikacja w modelu: Projekt – realizacja - proces  - zmiana
a) Jak jest  - jak być powinno?
b) Efektywna organizacja projektów – przeczytajmy wspólnie instrukcję obsługi...
c) Macierz interesariuszy i beneficjentów - co z tego wynika?
d) Komunikacja:
• komunikacja jako postawa
• wybrane techniki czyli o sztuce argumentowania i prezentowania swoich racji.
• kiedy mówić, kiedy rozmawiać, kiedy kierować a kiedy zarządzać?
• efektywne spotkania; moderowana dyskusja czy otwarty spór a może burza mózgów ?
• okoliczności utrudniające sprawną komunikację w organizacji


IV. Sesja facylitacyjna (warsztat praktyczny uczestników)
a) Wprowadzenie; jak jest – jak być powinno?
b) Szanse  - zagrożenia w komunikacji procesowej
c) Mapa działania
d) Dobre praktyki PM


V. Podsumowanie sesji facylitacyjnej + refleksja managerska – jako element efektywnej komunikacji w ramach projektu.
Pytania końcowe

OBIAD 13.00-14.00

 2890 PLN/os.

REJESTRACJA ONLINE

Aby zapytać o szczegóły lub zarejestrować się na warsztaty możesz także wysłać e-mail na adres szkolenia@bsigroup.com