Weryfikacja wniosków o rekompensaty GHG

Weryfikacja wniosków o rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wprowadziła przepisy umożliwiające przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorstwom z sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu kosztów energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. 

Wnioski o przyznanie rekompensat składane są do Urząd Regulacji Energetyki do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty. 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych zmieniona USTAWĄ z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych; 
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora. 

Kto może uzyskać rekompensatę? 

Zgodnie z art. 2 ustawy o rekompensaty kosztów pośrednich emisji mogą ubiegać się wyłącznie podmioty wykonujące działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym określonych w załączniku nr 1 do ustawy (na liście tej znajduje się np. produkcja masy włóknistej lub produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych). 

Wymagania prawne zawierają szereg warunków jakie muszą być spełnione przez wnioskodawcę (np. wdrożony system zarządzania wspierający aspekty związane z zużyciem energii takiej jak ISO 50001, ISO 14001 lub EMAS), a jednym z nich jest przedłożenie wraz ze wnioskiem opinii weryfikatora na temat poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku. Weryfikator jest odpowiedzialny za analizę danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat i sprawdzenie metodyki zbierania tych danych. 

Dokonaj niezależnej weryfikacji w BSI 

BSI Group Polska na podstawie akredytacji przyznanej przez PCA w odniesieniu do Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady może przeprowadzić weryfikację wniosku o przyznanie rekompensat. 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług w zakresie Zarządzania Środowiskowego, Zarządzania Energią i Zrównoważonego Rozwoju, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub wyślij nam zapytanie online.