Obowiązek Weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych wg EU ETS

Zapobieganie postępującym zmianom klimatycznym wymaga od nas wszystkich wspólnego wysiłku. Wspólnota Europejska ratyfikując Protokół z Kioto i ustanawiając Europejską Dyrektywę dotyczącą handlu emisjami zobowiązała się do zredukowania łącznej emisji gazów cieplarnianych w kolejnych latach. Zakładane osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych nakłada obowiązki podjęcia stosownych działań. Jednym z narzędzi dla realizacji podjętych zobowiązań stał się system handlu emisjami (EU ETS).

Handel emisjami a zmiany klimatyczne

System handlu emisjami jest przełomem w unijnej strategii walki ze zmianami klimatycznymi. Jest to pierwszy na świecie międzynarodowy system typu ,,limit i handel” dla emisji CO2, co pozwala uczestnikom systemu kupować i sprzedawać uprawnienia do emisji stosownie do potrzeb. Państwa członkowskie opracowują krajowe plany rozdziału uprawnień dla instalacji objętych systemem.