Obowiązek Weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych wg EU ETS

Zapobieganie postępującym zmianom klimatycznym wymaga od nas wszystkich wspólnego wysiłku. Wspólnota Europejska ratyfikując Protokół z Kioto i ustanawiając Europejską Dyrektywę dotyczącą handlu emisjami zobowiązała się do zredukowania łącznej emisji gazów cieplarnianych w kolejnych latach. Zakładane osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych nakłada obowiązki podjęcia stosownych działań już teraz. Jednym z narzędzi dla realizacji podjętych zobowiązań stał się system handlu emisjami (EU ETS).

Handel emisjami a zmiany klimatyczne

System handlu emisjami jest przełomem w unijnej strategii walki ze zmianami klimatycznymi. Jest to pierwszy na świecie międzynarodowy system typu ,,limit i handel” dla emisji CO2, co pozwala uczestnikom systemu kupować i sprzedawać uprawnienia do emisji stosownie do potrzeb. Państwa członkowskie opracowują krajowe plany rozdziału uprawnień dla instalacji objętych systemem.Etapy weryfikacji raportu dotyczącego wielkości emisji CO2

Weryfikacja to proces mający na celu potwierdzenie dokładności zebranych danych w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W naszych działaniach koncentrujemy się na wiarygodności, jawności, rzetelności, powtarzalności i zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Proces weryfikacji raportu na temat wielkości CO2 możemy również, na życzenie Klienta przeprowadzić dwuetapowo tj.:

- Etap I w 3 lub 4 kwartale roku poprzedzającego rok sprawozdawczy;
- Etap II w 1, 2 lub 3 kwartale roku sprawozdawczego.

Niezależnie czy wybiorą Państwo podejście do weryfikacji jedno czy też dwuetapowe to zapewniamy realizację następujących elementów, które mają na celu: 

  1. Analiza strategiczna - uzyskanie podstawowej wiedzy na temat charakteru działań w instalacji oraz złożoności jej procesów;
  2. Analiza ryzyka – określenie poziomu ryzyka wynikającego z działań prowadzonych w ramach instalacji oraz dostosowanie kolejnych kroków do poziomu zidentyfikowanego ryzyka;
  3. Analiza procesu/ocena zbioru danych – wizja lokalna umożliwiająca weryfikację stosowanych metod kontroli, ocena zbioru przedstawionych danych na temat wielkości emisji CO2, sformułowanie wniosków z weryfikacji w tym dotyczących obszarów wymagających poprawy lub niezgodnych z wymaganiami, ocena wprowadzonych działań korygujących względem mającego zastosowanie poziomu istotności;
  4. Sprawozdanie - dokument potwierdzający wiarygodność przedstawionych przez Operatora informacji w Raporcie rocznych na temat wielkości emisji w tym potwierdzający wprowadzenie działań naprawczych wykrytych podczas procesu weryfikacji.

Mamy rozległe międzynarodowe doświadczenie w przeprowadzaniu następujących kontroli:

  • akredytowana weryfikacja pod kątem zgodności z założeniami wymagań ETS;